ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 26 Φεβρουαριου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  36/16690.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            20PROC006349517

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ανακατασκευή/ Στεγανοποίηση αρμών διαστολής στο Κεντρικό Στάδιο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16690 ημερομηνία υποβολής εως 9.03.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί :

Εργασίες Επισκευής Ανακατασκευής/Στεγανοποίησης στους αρμούς διαστολής της Αίθουσας Κασιμάτης και τους Βοηθητικούς χώρους αυτής. Σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά την στεγανοποίηση της αίθουσας Κασιμάτη του ΟΑΚΑ που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση  αρμών σε μήκος περίπου 50m.
 • Επάλειψη ελαστομερούς  στεγανωτικού υλικού σε επιφάνεια περίπου 100 m2.
 • Επισκευή / στεγανοποίηση  τεσσάρων  υδρορροών απορροής υδάτων της αίθουσας.

 

Α. Αποκατάσταση αρμών.

Τα σφραγιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου με πιστοποιημένες προδιαγραφές, (sikaflex PRO3 ή παρεμφερές  με το ανάλογο αστάρι), υψηλής κινητικότητας,  κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (ανάλογη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες κτλ) και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση  των αρμών.

Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή  επιφάνεια, θα ακολουθήσουν ενδεικτικά τα παρακάτω στάδια και σύμφωνα με τις οδηγίες του  οίκου κατασκευής τους.

 • Απομάκρυνση του υπάρχοντος  σκυροδέματος και αποκάλυψη του αρμού.
 • Αποξήλωση του αρμού και απομάκρυνση  του αποσαθρωμένου υλικού πλήρωσης αυτού.
 • Επιμελής καθαρισμός του αρμού από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με συρματόβουρτσα και πεπιεσμένο αέρα.
 • Προγέμισμα του αρμού με το κατάλληλο κορδόνι όπου χρειάζεται.
 • Σχολαστική επίστρωση αυτού με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ),  ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες  θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Μετά το στέγνωμα αυτού θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Πριν από την πήξη αυτού, με τα κατάλληλα εργαλεία διαμόρφωσης αρμών θα απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού και θα διαμορφώνεται η τελική εξωτερική επιφάνειά του.

 • Μετά την σφράγιση θα γίνεται  επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ)  ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.

 

Β.  Επάλειψη  ελαστομερούς  στεγανωτικού  υλικού.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές (Hyperdesmo lV ή παρεμφερές αυτού με το ανάλογο αστάρι), υψηλής κινητικότητας και ελαστικότητας, κατάλληλα για εξωτερικές βατές επιφάνειες  (ανάλογη αντοχή σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, το νερό κτλ) και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση της επιφάνειας. 

Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή και καθαρή   επιφάνεια,  θα ακολουθήσουν ενδεικτικά τα παρακάτω στάδια και σύμφωνα με τις οδηγίες του  οίκου κατασκευής τους.

 • Καλός καθαρισμός του υποστρώματος  από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας με  κατάλληλο  primer.
 • Μετά το στέγνωμα του primer θα ακολουθήσει η  επάλειψη του ελαστομερούς υλικού  σε 2 στρώσεις.  Σε περίπτωση των  μεμονωμένων ρωγμών στην επιφάνεια  μετά το primer θα  τοποθετηθεί  ταινία υαλοπλέγματος ή  πολυεστερικού υφάσματος φάρδους 10 cm και θα ακολουθήσει η επάλειψη σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Γ.  Επισκευή / στεγανοποίηση  των  υδρορροών απορροής.

Πλήρης καθαρισμός υφιστάμενων υδρορροών, στεγάνωση και τοποθέτηση των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων και καλυμμάτων προστασίας των υδρορροών.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:
 • Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.
 • Εγγυάται   για  το αποτέλεσμα  της  στεγάνωσης  για  τουλάχιστον  5 έτη.
 1. Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται  αναλυτικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 2. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 4. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το τίμημα για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Συγκεκριμένα για την αποκατάσταση των αρμών η τιμή θα είναι ανά τρέχον μέτρο, για την στεγανωτική επάλειψη ανά τετραγωνικό μέτρο και για την αποκατάσταση των υδρορροών η προσφερόμενη τιμή θα είναι κατ΄αποκοπή.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09.03.2020. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (10.03.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 36/16690.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ