ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  712/16683.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                 20PROC006142962 9PROC004857124

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατασκευή  και Τοποθετηση Μεταλλικών θυρών στην περίφραξη του ΟΑΚΑ (εισηγ,16683 ημερομηνία υποβολής εως 20.01.2020)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Κατασκευή και Τοποθετηση Μεταλλικών θυρών στην περίφραξη του ΟΑΚΑ, Προυπολογισμού 2.300,00€ πλεον ΦΠΑ:

 

Κατασκευή και  Τοποθέτηση των παρακάτω μεταλλικών θυρών για τον έλεγχο εισόδου οχημάτων.

 • Μεταφορά Δίφυλλης Μεταλλικής πόρτας οχημάτων κατά 80cm.
 • Κατασκευή και Τοποθέτηση ανοιγόμενης μεταλλικής πόρτας πεζών, διαστάσεων 140Χ250cm (ΠΧΥ).
 • Διαμόρφωση εδάφους και διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος σε επιφάνεια περίπου 20τμ, οπου θα τοποθετηθουν οι πόρτες.

Σύμφωνα με τις παρακατω Τεχνικές Προδιαγραφές:

 • Μεταφορά της υπάρχουσας δίφυλλης μεταλλικής πόρτας που βρίσκεται μεταξύ του κτιρίου Μπάσκετ και του Κεντρικού Σταδίου  κατά  80 cm που περιλαμβάνει  τα παρακάτω στάδια:
  1. Εξομάλυνση του εδάφους και  διάστρωση οπλισμένου  σκυροδέματος   σε επιφάνεια 30 mπερίπου,  έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν  επίπεδη. 
  2. Ταυτόχρονα  θα γίνει  μεταφορά  κατά  περίπου  80 cm των δύο  ορθοστατών της θύρας, οι οποίοι  θα πακτωθούν στο δάπεδο µε σκυρόδεµα  σε  βάθος 30 cm. 
 • Θα ακολουθήσει η επανατοποθέτηση της θύρας αφού προηγουμένως ελεγχθεί και όπου χρειάζεται θα επισκευαστεί (ενίσχυση μεντεσέδων στήριξης, τοποθέτηση σύρτες γαλβανιζέ, κρίκοι για λουκέτο κτλ).  
 • Κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενης θύρας για πεζούς μεταξύ κτιρίου Μπάσκετ και Κεντρικού Σταδίου,   πλάτους 140 cm και  ύψους ίδιο με αυτό της υπάρχουσας δίφυλλης (250 cm), η οποία θα αποτελείται  από  πλαίσιο κοιλοδοκών  40Χ60Χ3, με πλέγμα όμοιο με της υπάρχουσας δίφυλλης  και  θα  στηρίζεται   σε ορθοστάτη  από  γαλβανιζέ  κοιλοδοκό  80Χ80Χ4  με τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες  βαρέως τύπου 15cm και  πάχους  Φ30.

Η θύρα  θα έχει σύρτη γαλβανιζέ,  κλειδαριά και χειρολαβή.

Στο τελείωμα των κοιλοδοκών –  ορθοστατών   θα  τοποθετηθούν καπάκια.

 • Σημειώνεται ότι µετά από τις όποιες απαραίτητες  ηλεκτροσυγκολλήσεις,  θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και  αποκατάσταση του γαλβανίσµατος στις θέσεις συγκόλλησης µε υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 – να επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών αυτού.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αγορά των απαιτούμενων  υλικών, εξαρτημάτων  και αναλώσιμων,  καθώς και για  κάθε εργασία απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 20.01.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (21.01.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 712/16683.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ