ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου   2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 8/15060

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                             

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                        20PROC006179703

                                                                                           

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών για την αντικατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης στο μηχανοστάσιο της Νέας Δεξαμενής κολυμβητηρίου    στο ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων       (εισηγ, 15060 έως 29.01.20).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια  4 τεμ. πίνακα κατάσβεσης FIGHTER  XT (της εταιρείας PARADOX ) & 8 τεμ. μπαταρία  12V 7AH.

 Σημείωση : O  πίνακας κατάσβεσης θα ενταχθεί στο σύστημα πυρανίχνευσης της νέας Δεξαμενής Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία .

 

                                                                                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 29/01/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  8/15060.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούση    τηλ. 210-6868451  & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ