ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  191/16454.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          19PROC005729953

19PROC004857124

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Υγρομόνωσης στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16454 ημερομηνία υποβολής εως 31.10.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή οικονομικών προσφορών για τις παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής στο κτίριο του Ανοικτού Κολυμβητήριου (μήκος αρμών 150m).
 • Στεγανωτική επάληψη ελαστομερούς μονωτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης σε οριζόντια επιφάνεια (150m2 ) σκυροδέματος του Ανοικτού Κολυμβητήριου.

Συμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφες και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια υλικών και στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής  σε μήκος 150 m περίπου, καθώς και την επάλειψη με ελαστομερές μονωτικό υλικό σε επιφάνεια  150 m2 στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ για την αντιμετώπιση διαρροών εντός της εγκατάστασης.

Οι ακριβείς διαστάσεις των επιφανειών θα προμετρηθούν από τους ενδιαφερόμενους πριν την κατάθεση της προσφοράς.

 1. Εργασίες στεγανοποίησης των αρμών

          Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή επιφάνεια και θα ακολουθήσουν τα παρακάτω           στάδια.

 • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης του αρμού.
 • Επιμελής καθαρισμός  του αρμού από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά .
 • Πρώτα θα γίνει τοποθέτηση υδροδιογκούμενης σφραγιστικής μαστίχης-κορδόνι σφράγισης και στη συνέχεια η επίστρωση των αρμών με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ), προσεκτικά ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες  θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Το υλικό θα πρέπει να γεμίζει τον αρμό σε βάθος (πάχος σφραγιστικού) 25 mm τουλάχιστον,  χωρίς να δημιουργούνται  φυσαλίδες αέρα.

Πριν από την πήξη αυτού, με τα κατάλληλα εργαλεία διαμόρφωσης αρμών θα απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού και θα διαμορφώνεται η τελική εξωτερική επιφάνεια του αρμού.

Μετά την σφράγιση θα γίνεται  επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ) ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.

 1. Επάλειψη με ελαστομερές μονωτικό υλικό σε επιφάνεια  150 m2
 • Καλός καθαρισμός του υποστρώματος  από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.
 • Αστάρωμα της επιφάνειας με  κατάλληλο  primer.
 • Μετά το στέγνωμα του ασταριού θα ακολουθήσει η  επάλειψη του ελαστομερούς υλικού  σε 2 στρώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
 • Σε περίπτωση των  μεμονωμένων ρωγμών στην επιφάνεια  θα  τοποθετηθεί μετά το primer ταινία υαλοπλέγματος ή  πολυεστερικού υφάσματος φάρδους 10 cm και θα ακολουθήσει η επάλειψη.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.
 2. Τα σφραγιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (ανάλογη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, νερό κτλ) και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση  των αρμών και των ρωγμών για τουλάχιστον 5  χρόνια,  εγγύηση που θα δοθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο. Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται  αναλυτικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 3. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών εφαρμογής τους.
 2. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει  ξεχωριστά  το τίμημα ανά τρέχον μέτρο αρμού και ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.  Στο  τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς και  τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά  που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην περιγραφή.
 3. Η επιμέτρηση   του έργου  θα γίνει  σε μέτρα  μήκους  αποκατασταθέντος  αρμού και  σε τετραγωνικά  μέτρα  τελικής μονωμένης  επιφάνειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης τεχνικής  περιγραφής, η δε πληρωμή των εργασιών θα γίνει με  βάση  τις   επιμετρούμενες  ποσότητες  επί  την αντίστοιχη τιμή μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 31.10.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (1.11.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 191/16454.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ