ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  495/16491.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          19PROC005720871: 19PROC004857124

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατασκευή  και Τοποθετηση Μεταλλικών θυρών στην περίφραξη του ΟΑΚΑ (εισηγ,16491 ημερομηνία υποβολής εως 29.10.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Κατασκευή και  Τοποθέτηση των παρακάτω μεταλλικών θυρών στην περίφραξη.

 • Πορτα Πεζών στην είσοδο της Λ. Κύμης και στο σημείο που διέρχεται η πορεία όδευσης των τυφλών.
 • Δίφυλλη πόρτα οχημάτων και πεζών στην ανηφόρα αναμεσα στο Κεντρικό Στάδιο και το Κλειστο Γυμναστήριο Αθλοπεδιών.

Συμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφες και τις Τεχνικές απαιτήσεις:

 

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή αφορά τις  κατασκευές,  απαραίτητες  για τον έλεγχο εισόδου οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.

 1. Μεταφορά της υπάρχουσας δίφυλλης μεταλλικής πόρτας μεταξύ κτιρίου Μπάσκετ και Κεντρικού Σταδίου  κατά  80 cm που περιλαμβάνει  τα παρακάτω στάδια:
  1. Εξομάλυνση του εδάφους και  διάστρωση οπλισμένου  σκυροδέματος   σε επιφάνεια 20 mπερίπου,  έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν  επίπεδη. 
  2. Ταυτόχρονα  θα γίνει   μεταφορά  κατά περίπου  80cm των δύο  ορθοστατών της θύρας, οι οποίοι  θα πακτωθούν στο δάπεδο µε σκυρόδεµα  σε  βάθος 30 cm. 
 • Τέλος θα τοποθετηθούν στην θύρα   σύρτες γαλβανιζε  και  κρίκοι για λουκέτο και  θα ακολουθήσει η  επανατοποθέτηση αυτής στους ορθοστάτες.
 1. Κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενης θύρας για πεζούς μεταξύ κτιρίου Μπάσκετ και Κεντρικού Σταδίου,    πλάτους 140 cm και  ύψους 250 cm.
 2. Κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού  τμήματος περίφραξης στην είσοδο της Κύμης  πλάτους 150 cm και  ύψους 250 cm.  Η στήριξη αυτού θα γίνει αφενός στον ορθοστάτη  της υπάρχουσας περίφραξης  και αφετέρου σε  ορθοστάτη   από γαλβανιζέ  κοιλοδοκό  80Χ80Χ4  ο  οποίος   θα τοποθετηθεί με πέλμα 200Χ200Χ8 στερεωμένο στο έδαφος με  4  μεταλλικά  upat  κατάλληλης διατομής και αντοχής.
 3. Κατασκευή και τοποθέτηση  ανοιγόμενης πόρτας πεζών στην είσοδο της Κύμης,  ύψους  250 cm και  πλάτους 150 cm.
 4. Οι δύο ανοιγόμενες θύρες που θα κατασκευαστούν   θα αποτελούνται από  πλαίσιο κοιλοδοκών  40Χ60Χ3,  θα στηρίζονται σε ορθοστάτη  από  γαλβανιζέ  κοιλοδοκό  80Χ80Χ4  με τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες  βαρέως τύπου 15cm πάχους Φ30, θα έχουν δε σύρτη γαλβανιζέ,  κλειδαριά και χειρολαβή.
 5. Το πλέγμα   στις  θύρες  και  στο σταθερό τμήμα της περίφραξης  θα είναι όμοιο  με τα υπάρχοντα πλέγματα  στην περίφραξη  του  Σταδίου που θα υποδειχθούν.
 6. Στο τελείωμα των κοιλοδοκών –  ορθοστατών   θα  τοποθετηθούν καπάκια.
 7. Σημειώνεται ότι µετά από τις όποιες απαραίτητες  ηλεκτροσυγκολλήσεις,  θα γίνει καθαρισµός στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και  αποκατάσταση του γαλβανίσµατος στις θέσεις συγκόλλησης µε υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ.

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 – να επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών αυτού.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αγορά των απαιτούμενων  υλικών, εξαρτημάτων  και αναλώσιμων,  καθώς και για  κάθε εργασία απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 29.10.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (30.10.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 495/16491.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ