ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          Μαρούσι 18/07/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

19PROC005293785

                                                                                

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης πλακιδίων και επισκευής αρμών στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την με αρ. 451/16492 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης πλακιδίων και επισκευής αρμών στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση 16492

Αποκατάσταση των πλακιδίων  στο  Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

 

            Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην αποκατάσταση των πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά  στις  πισίνες  του Κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

 

  1. Αντικατάσταση των πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί αφενός στον  πυθμένα της πισίνας Ρ5, σε  επιφάνεια  το μέγεθος της οποίας  θα προσδιοριστεί αφού αδειάσει η πισίνα  από το νερό  πριν από την  έναρξη των εργασιών  και  αφετέρου εξωτερικά από τις πισίνες σε επιφάνεια  περίπου 20 τ.μ.

Οι εργασία αυτή  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω στάδια:

  • Προσεκτική απομάκρυνση των αποκολλημένων πλακιδίων, καλός καθαρισμός του υποστρώματος από τα  υπολείμματα  κόλλας  και από  τα  σαθρά υλικά.
  • Έλεγχος και επισκευή όπου απαιτείται της επίστρωσης στην προς αποκατάσταση επιφάνεια.
  • Επικόλληση των πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα για πισίνες (τύπου Sika Ceram – 243  ή παρεμφερές υλικό) και τέλος θα  γίνει  αρμολόγηση των πλακιδίων με κατάλληλο αρμόστοκο  (τύπου Sika Ceram Epoxy Grout ή άλλου παρεμφερούς υλικού).
  1. Επισκευή αρμών εξωτερικά από τις πισίνες  μήκους περίπου 20 μ. που περιλαμβάνει τα  παρακάτω στάδια:
  • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης των αρμών.
  • Επιμελής καθαρισμός  αυτών από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά κτλ.
  • Τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κατά μήκος των αρμών όπου απαιτείται.
  • Επίστρωση αυτών  με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ),  προσεκτικά  ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες  θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
  • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (ανάλογη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, νερό κτλ),  να εξασφαλίζει δε την πλήρη στεγανοποίηση  των αρμών σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Γενικά:

Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές χρήσης των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες αποκατάστασης,  το  δε προσωπικό του θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την εφαρμογή και χρήση των επισκευαστικών υλικών που  θα χρησιμοποιηθούν.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Οικονομική Προσφορά

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά τιμή μονάδος για την κάθε εργασία(1 και 2)  και  συγκεκριμένα  ανά  τετραγωνικό μέτρο για την αποκατάσταση των πλακιδίων και ανά τρέχον μέτρο για τους αρμούς.

 

Στην  τιμή μονάδας που θα προσφερθεί από τους συμμετέχοντες  θα συμπεριλαμβάνονται  όλα τα υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, πλην των πλακιδίων που θα διατεθούν από την Υπηρεσία

 

Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών, κατά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή  θα διενεργηθεί επιμέτρηση της τελικής επιφάνειας αποκατάστασης για κάθε εργασία ξεχωριστά, σύμφωνα με την οποία θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος (τελική επιφάνεια x τιμή/τμ).

 

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 25/07/2019. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 26/07/2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00.

 

 

            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                      ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ