ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     ΑΔΑ: 6ΔΥΩ469Η3Π-6Ξ4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  388/16469.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          19PROC005185225

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια, Μεταφορα και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα (εισηγ,16469 ημερομηνία υποβολης εως 11.07.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ πλακών επικάλυψης των καναλιών απορροής, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Περιγραφή :

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια 200 τεμαχίων προκατασκευασμένων πλακών  οπλισμένου σκυροδέματος για τα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου, την κατασκευή και την συντήρηση  αυτών κατά τον υποχρεωτικό χρόνο ωρίμανσης των 28 ημερών, την μεταφορά και την τοποθέτηση τους  σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  

Οι πλάκες θα κατασκευαστούν από οπλισμένο  σκυρόδεμα  πρώτης ποιότητας και υψηλής αντοχής, θα είναι  δε  όμοιες με τις υπάρχουσες.

Οι διαστάσεις αυτών θα είναι   57,0Χ33,0 cm,  το  δε  πάχος  για  τα  170  τεμάχια θα είναι  7,0 cm  και  για  τα  30  τεμάχια  8,0 cm,

Κατά μήκος της μεγάλης πλευράς τους θα έχουν μικρές εγκοπές (σκαρίφημα).

 

Κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς προμήθεια πλακών, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους  να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο,  κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.07.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (12.07.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 388/16469.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ