ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     ΑΔΑ:64ΣΛ469Η3Π-Ζ8Λ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  387/16472.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          19PROC005185125

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια, Μεταφορα και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ μεταλλικών σχαρών και καπακίων φρεατίων (εισηγ,16472 ημερομηνία υποβολης εως 10.07.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ Μεταλλικών Σχαρών καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων και Καπακιών Φρεατίων σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, συμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Περιγραφή :

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  σε χώρους  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία  170 τεμαχίων  σχαρών για κανάλια απορροής υδάτων σε διάφορους τύπους  και  διαστάσεις, καθώς επίσης και καλυμμάτων φρεατίων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

  • Α. ΣΧΑΡΕΣ

Οι σχάρες θα είναι όμοιες με τις υπάρχουσες στους διάφορους χώρους του Σταδίου (κλάσης C250 κατάλληλες για διέλευση ελαφρών και μέσου βάρους οχημάτων, βιομηχανικά προκατασκευασμένες ή όχι).

Οι ακριβείς διαστάσεις των σχαρών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους για την τοποθέτηση και την ακριβή εφαρμογή  αυτών στις υφιστάμενες υποδομές είναι ευθύνη του Αναδόχου.

Η τοποθέτηση αυτών  θα γίνει αφού καθαριστεί το υπόβαθρο όπου απαιτείται.

 

  ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Βαρέως τύπου 290Χ1000 50 Ποδηλατοδρόμιο
2 Γαλβανιζέ 340Χ1000 25 Ποδηλατοδρόμιο
3 Βαρέως τύπου 290Χ1000 35 Ρarking  6
4 Βαρέως τύπου 305Χ555 10 περιβάλλων χώρος
5 Γαλβανιζέ 310Χ560 33 περιβάλλων χώρος
6 Με γωνία/πατούρα 3cm 240Χ1000 4 περιβάλλων χώρος
7 Γαλβανιζέ 150Χ490 1 σταθμός Ειρήνη
8 Βαρέως τύπου 270X550 3 περιμετρικός διάδρομος Κεντρικού Σταδίου
9 Γαλβανιζέ 275X1000 7 περιμετρικός διάδρομος Κεντρικού Σταδίου
                           ΣΥΝΟΛΟ:  168 τεμάχια

 

 

  • Β. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(cm)

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μαντέμι 60Χ70 1 Ρarking Κύμης
 2 Μαντέμι 40Χ50 1 Περιβάλλων χώρος

 

Κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προς προμήθεια υλικών, οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της προσφοράς τους  να πραγματοποιήσουν αυτοψία στους χώρους,  κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 210.68.34.773.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των σχαρών, θα περιλαμβάνει δε αναλυτικά την αξία για τον κάθε τύπο αυτών.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.07.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (11.07.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 387/16472.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ