ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          Μαρούσι 26/06/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                          19PROC005170908

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομο-τεχνικών  προσφορών για την αντικατάσταση του AVR του Η/Ζ του υποσταθμού ΤΠ9, σύμφωνα με την με αρ. 16127 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την αντικατάσταση του AVR του Η/Ζ του υποσταθμού ΤΠ9.

Η : 450 KVA , CATERPILLAR, S/N CAT 00000A8AZ01334. Το Η/Ζ θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τεχνικά θέματα και λοιπές προδιαγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Η/Μ του ΟΑΚΑ.  Κος Κυρούσης τηλ. 2106868451 – 6973300202            

                            

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1η/07/2019 και ώρα 15:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο τμήμα Προμηθειών την 02/072019 και ώρα 10.00. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. 

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου