ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  244/16476.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC004857124

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Υαλοπινάκων στις Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (εισηγ,16476 ημερομηνία υποβολής εως 09.05.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Προμήθεια και  Εγκατάσταση έξη (6) Υαλοπινάκων στους αναγραφόμενους χώρους, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές:

 

Η παρούσα τεχνική  έκθεση  αφορά την προμήθεια και την  εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων στις εγκαταστάσεις του Σταδίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 (σε cm περίπου)

ΤΕΜ ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 Αρμέ 6mm

με σύρμα

68Χ70 1 Μπάσκετ  εσωτερικός διάδρομος
2 >>  85Χ70 1 Μπάσκετ  εσωτερικός διάδρομος
3 >>  80Χ110 1 Μπάσκετ  διάδρομος ξιφασκίας
4 Laminated 220X50 1 Προπονητήριο  είσοδος
5 >>  200X40

(σε ύψος 3,5 m)

1 Προπονητήριο  αποδυτήρια
6 Securit 230X70

το τζάμι βρίσκεται σε ύψος  4.5m

1 Κεντρικό Στάδιο  αίθουσα Κασιμάτη

 

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι  παρακάτω  εργασίες:

  1. Απομάκρυνση των σπασμένων τεμαχίων.
  2. Ακριβής μέτρηση των διαστάσεων του ανοίγματος.
  3. Έντεχνη τοποθέτηση των υαλοπινάκων (αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων αλουμινίου, τοποθέτηση λάστιχων  για την στεγάνωση  κ.λ.π.).
  4. Για το τζάμι στην αίθουσα Κασιμάτη που βρίσκεται σε ύψος  4,5 m, θα πρέπει να γίνει χρήση σκαλωσιάς. 

Παρατηρήσεις:

Οι υαλοπίνακες θα είναι όμοιοι με τους υπάρχοντες  εκτός από  το  Προπονητήριο όπου στην θέση των υφιστάμενων απλών υαλοπινάκων θα τοποθετηθούν  ασφαλείας  Laminated,  από κρύσταλλα διαφανή με ενδιάμεση  μεμβράνη.

Οι διαστάσεις των υαλοπινάκων που δίνονται είναι ενδεικτικές και η ακριβής επιμέτρηση αυτών  θα γίνει με ευθύνη  του Αναδόχου.

 

Όλα τα υπό προμήθεια τεμάχια υαλοπινάκων θα είναι αρίστης ποιότητας, θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας και  θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν  ζημιά ή φθορά που θα προκύψει κατά τις εργασίες αντικατάστασης των υαλοπινάκων εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

Μετά το τέλος των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται στον καθαρισμό του χώρου από προϊόντα και άχρηστα αντικείμενα και την παράδοση αυτού σε άρτια κατάσταση.  Η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών καθώς και η απόρριψή τους θα γίνει σε χώρο που επιτρέπεται  με ευθύνη και υποχρέωση του Αναδόχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργασίες αφαίρεσης και τοποθέτησης των νέων υαλοπινάκων θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά  για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και  έναντι τρίτων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες και κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773, προκειμένου να δουν το σύνολο του έργου και να  λάβουν τις ακριβείς διαστάσεις των υαλοπινάκων.

Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα της  προσφοράς   θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές για  τον κάθε υαλοπίνακα,  θα περιλαμβάνονται  δε  όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των υαλοπινάκων.

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 09.05.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (10.05.2019 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 199/16467.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ