ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          Μαρούσι 23/04/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

                                                                                                                                                                           19PROC004851107

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών και τεχνικών  προσφορών για τη τρίμηνη συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού υλικού του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 283/15058 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για  τη τρίμηνη συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού υλικού του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το επισυναπτόμενο Παράρτημα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ και η διάρκεια της σύμβασης 3 μήνες.:

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης και θα περιλαμβάνει τους 2 υποφακέλους ήτοι της τεχνικής και οικονομικής προσφορά αντίστοιχα , όπως αυτές περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα (συνημμένο 1 και συνημμένο 2).  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 06η/05/2019 και ώρα 14.30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο τμήμα Προμηθειών την 7η/05/2019 και ώρα 11.00 ενώ η αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα στον κo Κυρούση στο τηλ.210-6868451                                                                                                                

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Τεχνικές Προδιαγραφές και απαιτησεις αναδόχου

ΣYNHMMENO 1 Φάκελλος Τεχνικής Προσφοράς

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 Φάκελλος Οικονομικής Προσφοράς

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών