ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 220/16085

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                   

                                                                                               19PROC004698760

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  αναβατορίου πισίνας για ΑΜΕΑ  σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16085 έως 16.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  αναβατορίου πισίνας για ΑΜΕΑ  σύμφωνα  με τις κάτωθι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις .

 • Αυτόματη κίνηση στους τροχούς για την μετακίνηση του.
 • Ευκολία χειρισμού από ανειδίκευτο χρήστη.
 • Ωφέλιμο φορτίο :145 kgr
 • Μέγιστη επέκταση βραχίονα : 1,5m
 • Βάθος καθίσματος μέσα στο νερό: 0.9m
 • Χρόνος κατάβασης με βάρος: 25 sec
 • Χρόνος ανέλκυσης με βάρος: 18 sec
 • Βάρος: 260 Kgr
 • Αυτονομία μπαταρίας (χρήσεις) 100
 • Μπαταριά 24 V.
 • Φορτιστής.
 • Γωνία περιστροφής : 200ο
 • Χειροκίνητο σύστημα χειρισμού, σε περίπτωση διακοπής   παροχής ρεύματος.                                                                           
 • Ζώνη ασφαλείας δυο σημείων.
 • Κατασκευασμένο από υλικά αντοχής με προδιαγραφές λειτουργίας σε χώρους πισίνας για άτομα ΑΜΕΑ.
 • Εργοστασιακή εγγύηση 24 μηνών (2 έτη)
 • Πιστοποιημένη κατασκευή με πρότυπα( DIRECTIVE   93/42/EEC-           MEDICAL DEVICE DM 1087746/R, DIRECTIVE 2006/42/CE Machinery directive, DIRECTIVE 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility)
 • Εγχειρίδια χρήσης – Συντήρησης.

 

 

                                                 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 16/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 220/16085. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 17/4/2019 , ημέρα Τετάρτη  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 8.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

    

   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ