ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Μαρτίου  2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 217/16080

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    19PROC004697298

                                     

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εγκατάσταση και θέση λειτουργία νέου ηλεκτρικού πίνακα  των αντλιών άρδευσης του ΤΡ4 σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16080 έως 15.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου ηλεκτρικού πίνακα στεγανού με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας και έλεγχου μέσω inverters τριών (3) αντλιών (11kw έκαστη) που χρησιμοποιούνται για την άρδευση του Ο.Α.Κ.Α.

 

                                                 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 15/4/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 217/16080. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 16/4/2019 , ημέρα Τρίτη στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 5.000,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

     

   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ