ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 2 Απριλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 227/15835

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                             19PROC004716585

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ενός  φωτοτυπικού μηχανήματος σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα   του τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ,15835 έως 19.04.19)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος  με δυνατότητα εκτύπωσης, πάνω από 20 ασπρόμαυρες σελίδες το λεπτό, να υπάρχει χωρητικότητα πάνω από 500 φύλλα χαρτιού Α4, δυνατότητα εκτύπωσης και σε Α3, εκτύπωσης εμπρός – πίσω, σελιδοποίηση, δυνατότητα σύνδεσης WiFi με υπολογιστή.

Το ΟΑΚΑ ενδιαφέρεται για μίσθωση μακράς διάρκειας 4 ετών  με εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού με δωρεάν συντήρηση και ανταλλακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλ., την αξία των αντικαθιστούμενων ανταλλακτικών, την αξία των επισκευών, ρυθμίσεων, συντηρήσεων, εντός εργασίμων ωρών, την αξία του χρόνου απασχόλησης των τεχνικών καθώς επίσης και όλα τα αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος, εκτός από χαρτί, χαρτικά και συρραπτικά.

Μίσθωση  : 4 (τεσσάρων ) ετών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ ή στο τμήμα Προμηθειών έως τις 19/4/2019 οι οποίες και θα ανοιχτούν  στις 22/4/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.   . Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 227/15835. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ.   Β . Περάκη    τηλ.    210- 6868089- 210-6868096 .

 

     

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ