ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 09.08.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ των Επιχρισμάτων της ΟΡΟΦΗΣ στο κλειστό Parkingk AMEA (εισ. 686/12485, εως 26.08.2013.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αποκατάσταση των επιχρισμάτων της οροφής του Parking AMEA ως ακόλουθως:

  1. Αφαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων της περιοχής.
  2. Επιμελής καθαρισμός του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
  3. Πλύσιμο της προς επισκευή επιφάνειας για απομάκρυνση χαλαρών υλικών, σκόνης, κτλ.
  4. Επικάλυψη του οπλισμού με προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα.
  5. Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο αναστολέα διάβρωσης.
  6. Πλήρωση με επισκευαστικό κονίαμα σε όσες στρώσεις απαιτηθεί ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με εκείνη του υφιστάμενου επιχρίσματος.
  7. Θα ακολουθήσει ακρυλική βαφή στην περιοχή, αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια με χρώμα εξωτερικής χρήσης, η απόχρωση του οποίου θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.

Απαιτείται η επίσκεψη από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τους υποδειχθεί ο χώρος για την εκτίμηση της εργασίας.

Η τιμή που θα δοθεί θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα υλικά ώστε ο χώρος να είναι καθαρός.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email:oakasup@otenet.grέως τις 26.08.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 686/12485 .

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834773.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ