ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 24/12/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 1η ανάρτηση  στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  του εργαστηρίου του DOPING  του Ο.Α.Κ.Α. (εις. 905/5745, έως  τις 08/01/2019).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του DOPING :

1`. Hcg Immulite Kit, 100test/kit  , ΚΩΔΙΚΟΣ: LKCG1, ποσότητα: 5.

Αποκλειστικά του οίκου Siemens.

                                                                                                                       

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο email: oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 08/01/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 905/5745.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Πληροφορίες κ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

     

 

 

    

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ