ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 924/16183

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

                                                                                        

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλακιδίων Δαπέδου στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ. 16183 έως 07.01.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) πλακιδίων δαπέδου στα αποδυτήρια κοινού, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές:

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση  κεραμικών  πλακιδίων  επιφάνειας 55mπερίπου, σε διάδρομο και σε χώρο ένδυσης  των αποδυτηρίων  της πισίνας κοινού  στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Τα πλακάκια θα είναι απόλυτα αντιολισθητικά  με κοκκώδη επιφάνεια, Α΄ ποιότητας, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4″ και  με ελάχιστη έως καθόλου  υδατοαπορροφητικότητα. Για ομοιομορφία και ομοιογένεια της κατασκευής τα πλακάκια θα πρέπει να είναι  κατά το δυνατό όμοια ως προς τις διαστάσεις και το χρώμα με τα ήδη υπάρχοντα στο χώρο.

Εάν δεν καταστεί δυνατό να  βρεθούν όμοια πλακίδια η επιλογή θα γίνει από την Υπηρεσία και μέσα από δείγματα που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

  1. Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή (τύπου CERESIT CM-12 FLEX ή ισοδυνάμου αυτής) και  με τους κατάλληλους αρμούς. Ιδιαίτερη  προσοχή  θα πρέπει δοθεί  ώστε το δάπεδο να  έχει τις σωστές κλίσεις που θα οδηγούν τα νερά στις αντίστοιχες σχάρες περισυλλογής.
  2. Η πλήρωση των αρμών που θα γίνει με ειδικό υλικό (στόκο) συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια.
  3. Ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το τίμημα ανά m2 πλήρως περαιωμένης εργασίας προμήθειας, τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού, με όλα τα υλικά και τα αναλώσιμα που απαιτούνται  για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των  συνθηκών εφαρμογής τους.

Η αποζημίωση  θα γίνει με  βάση  τις   επιμετρούμενες  ποσότητες σε  m2  περαιωμένης εργασίας  επί  την αντίστοιχη  τιμή  μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 07.01.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (08.01.2018 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 924/16183.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ