ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,11 Δεκεμβρίου  2018

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 878/16177

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                 18PROC004163766

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  μεταφορά και αντικατάσταση πλακών οδηγού όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στον περιβάλλοντα χώρο   του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρησης & Κατασκευών   (εισηγ, 16177 έως 31.12.18).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια  ,μεταφορά και αντικατάσταση πλακών όδευσης 140m2, ατόμων με προβλήματα όρασης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του αρμόδιου τμήμα που ακολουθεί :

Περιγραφή του έργου

     Το έργο αφορά την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση των κατεστραμμένων ειδικών ριγωτών και φολιδωτών πλακών  στους  οδηγούς  όδευσης τυφλών του Περιβάλλοντος Χώρου του Ολυμπιακού Σταδίου συνολικής επιφάνειας περίπου 140 m2, έργο  απαραίτητο για  την  ασφάλεια  κίνησης των ατόμων με προβλήματα όρασης.

 

Σύντομη περιγραφή των εργασιών.

     Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου πρέπει να γίνουν γενικά αλλά όχι περιοριστικά οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Προμήθεια και μεταφορά στο χώρο του έργου των ανάγλυφων προκατασκευασμένων πλακών οδηγού όδευσης τυφλών,  συνολικής επιφάνειας περίπου 140 m2 και  διαστάσεων 40Χ40 cm,  συμβατές  με τους  ήδη υπάρχοντες οδηγούς όδευσης τυφλών στο χώρο.
  2. Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων κατεστραμμένων  πλακών. 
  3. Θα ακολουθήσει εξομάλυνση της υπόβασης, απομάκρυνση των σαθρών υλικών και προετοιμασία για τοποθέτηση  των νέων πλακών.
  4. Η  τοποθέτηση των πλακών θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ως προς το ανάγλυφο, με ισχυρή τσιμεντοκονία και με αρμούς πλάτους έως 2mm.  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη στην υπόβαση ώστε κατά την τοποθέτηση οι νέες πλάκες να βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς υψόμετρο με τις υπάρχουσες.

     Η τιμή της προσφοράς που θα είναι ανά τετραγωνικό μέτρο, θα  περιλαμβάνει το  κόστος  για   την προμήθεια των πλακών αφενός και  αφετέρου  όλες  τις αναγκαίες εργασίες και  τα  απαιτούμενα  υλικά, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή,  για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου, καθώς και την απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης  που επιτρέπεται από τις Αρχές.

   Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με  βάση την  επιμέτρηση  σε τετραγωνικά  μέτρα  αποκαθιστάμενης  επιφανείας  οδηγών όδευσης τυφλών.

     Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α. (κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2106834773),  προκειμένου να λάβουν γνώση της  υφιστάμενης  κατάστασης  και να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.     

  

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 31/12/18 ημέρα Δευτέρα . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 3/01/2019 , ημέρα Τετάρτη  στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη     τηλ. 210-6834773 & Παπαγιαννιδου Κων/να 210-6834569.

 

    

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ