ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 06/12/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αισθητήρων κλιματισμού για το κλειστό Γυμναστήριο σύμφωνα   με την με αρ.892/16223 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (έως 14/12/18)

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για προμήθεια:      1) Αισθητήρια υγρασίας JONSON-CONTROLSΤύπος:ΤΤ-541/Β ΤΕΜΑΧΙΑ 2 . 2)  Αισθητήρια θερμοκρασίας JONSON CONTROLS   Tύπος:ΤS- 6370D-B13    ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

 

Πληροφορίες  210-6834572

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 14/12/18μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 892/16223. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών