ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 819/16187.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Αποκατασταση ζημιών στο Ποδηλατοδρόμιο τουΟΑΚΑ(εισηγ. 16187 έως 29.11.18)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή ζημιών στο Ποδηλατοδρόμιο του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών :

 

Επισκευή και αποκατάσταση  αρμών και ρηγματώσεων σε σημεία του Ποδηλατοδρομίου, με ελαστικό σφραγιστικό υλικό (μαστίχη), ικανό να παραλάβει κινητικότητα χωρίς απώλεια της πρόσφυσής του με τα παρακείμενα στοιχεία της κατασκευής,  έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισροή υδάτων εντός των χώρων του σταδίου.

  1. Κάθετος αρμός συστολής / διαστολής εξωτερικού τοίχου σε μήκος 10 m και αντικατάσταση του αρμοκάλυπτρου  με  νέο, αποτελούμενο από προφίλ αλουμινίου με εύκαμπτο  ένθετο ελαστομερές  (όμοιο με το υπάρχον).
  2. Αρμοί  δαπέδου πάχους 50mm και συνολικού μήκους 18m ο οποίοι  βρίσκονται στις  ράμπες εισόδου του κτιρίου. Μετά την διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των αρμών θα τοποθετηθεί προστατευτικό  αρμοκάλυπτρο από προφίλ αλουμινίου με φρεζάτες τρύπες για βίδες από την μια πλευρά.
  3. Eξωτερικός  αρμός μεταξύ κατακόρυφου τοίχου και οριζοντίου επιφάνειας,  μήκους 13 m και τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου  από  γωνιακή  λαμαρίνα πάχους 1 mm και πλευράς 10 cm.
  4. Σφράγιση μικρορωγμών  σε συνολικό μήκος περίπου 20m με σφραγιστική μαστίχη και επάλειψη της περιοχής με χυτή ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως.

Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή, καθαρή  επιφάνεια και θα ακολουθήσουν  τα παρακάτω στάδια ενδεικτικά.

  • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης των αρμών.
  • Επιμελής καθαρισμός  αυτών από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά κτλ.
  • Τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κατά μήκος των αρμών όπου απαιτείται.
  • Επίστρωση αυτών  με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ), προσεκτικά ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες  θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
  • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.
  • Στο τέλος θα τοποθετηθούν και θα συγκολληθούν τα προστατευτικά  αρμοκάλυπτρα.

 

Επισημαίνεται  ότι  είναι ευθύνη του Αναδόχου να  εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές χρήσης των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες αποκατάστασης,  το  δε προσωπικό του θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την εφαρμογή και χρήση των επισκευαστικών υλικών που  θα χρησιμοποιηθούν.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα σφραγιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (ανάλογη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, νερό κτλ) και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση  των αρμών και των ρωγμών για τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύηση που θα δοθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο. 

Στην  προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται τα συγκεκριμένα σφραγιστικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ  έως 29.11.2018, ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (30.11.2018 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στον φάκελλο των οικονομικών  προσφορών πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και το Θεμα της εισήγησης 819/16187.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

Ημερομηνίες Ραντεβού για επίδειξη του έργου 23/11/2018 ωρα 10:30 ή και 28/11/2018 ωρα 10:30.

 

                                                                 O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να