18PROC003224408

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Ιουνίου  2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 333/15217

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση των βατήρων οπλισμένου σκυροδέματος στο καταδυτήριο του κλειστού Κολυμβητηρίου    (εισηγ,15217 έως 21.06.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την αποκατάσταση   5 τεμ. βατήρων , του ενανθρακωμένου σκυροδέματος και του οπλισμού .Επαναχρωματισμό των επιφανειών  .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21.06.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 333/15217.

Πληροφορίες κ. Ε . Μαλανδράκη   τηλ. 210-6834773.

            Τεχνική περιγραφή για την  εισήγηση αρ. 15217  –  Επισκευή των βατήρων του Καταδυτηρίου

 

                H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βατήρων στο Καταδυτήριο του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής:

 

 1. Πλήρης απομάκρυνση του ενανθρακωμένου  σκυροδέματος στα σημεία όπου υπάρχει η διάβρωση.
 2. Σχολαστικό τρίψιμο  των σιδερένιων ράβδων του οπλισμού που θα εμφανιστούν και απομάκρυνση της σκουριάς.
 3. Καλός καθαρισμός όλων των επιφανειών.
 4. Επάλειψη του οπλισμού  με  προστατευτικό  κονίαμα 3 συστατικών, που να περιέχει  εποξειδικές  ρητίνες  και  αναστολείς διάβρωσης  και  με  αντίσταση στη  διείσδυση  νερού και χλωριόντων.

Εφαρμογή αυτού σε δύο στρώσεις  με διαφορά  2-3 ωρών ανάλογα με την θερμοκρασία και σύμφωνα με τις οδηγίες  που αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση).

 1. Αποκατάσταση του σκυροδέματος με επισκευαστικό κονιάμα τσιμεντοειδούς βάσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Υψηλή  αντίσταση  σε  διείσδυση υγρασίας, χημικών παραγόντων και ενανθράκωση,  κατάλληλο για περιβάλλον με μόνιμη υγρασία και  για  στοιχεία με συνεχή ταλάντωση   (τύπου  Sika MonoTop Dynamic HP ή άλλο αντίστοιχο).

 1. Τελική προστατευτική επίστρωση με κονίαμα επιπέδωσης το οποίο  θα παρέχει μεγάλη προστασία στεγανοποίησης.
 2. Λείανση των επιφανειών που θα αποκατασταθούν και επάλειψη  αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια ελαιοχρωματισμός  με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με μεγάλη αντοχή σε υγρασία, χημικά  και  σε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα.

 

Γενικές παρατηρήσεις:

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να προστατευθεί η πισίνα από σκουπίδια και υλικά.

Οι εργασίες θα γίνουν το διάστημα  που δεν θα  λειτουργεί η πισίνα (Αύγουστος)  και μετά από συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ ώστε να εκδοθούν οι  απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την  ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  των ειδικών συνθηκών του έργου.
 2. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:
 • Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα. Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου.
 1. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφονται  τα  συγκεκριμένα  υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε  κάθε φάση των εργασιών.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα περιέχονται  στο επίσηµο Τεxνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει, η τοποθέτηση δε αυτών  στο έργο θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  και τις οδηγίες του παραγωγού.

 1. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το κατ’ αποκοπή τίμημα με ανάλυση το κόστος υλικών και εργασιών.

Στο  κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, καθώς και όλες οι εργασίες, τα  υλικά και τα  αναλώσιμα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή.

                  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 3.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ