ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 25 Απριλίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 297/7149

                                                                                                             18PROC002997683

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  κατασκευή- μετατροπή W.C της νέας κολυμβητικής δεξαμενής σε αποδυτήρια (με ντουζιέρες ) ,  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 7149 έως 5.05.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  κατασκευή – μετατροπή W.C της νέας κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του αρμόδιου τμήματος     :

Τεχνική Περιγραφή.

Έργου Μετατροπής W.C ΤΗΣ Νέας Δεξαμενής.

                                                     

             Αντικείμενο του έργου κατασκευή ντουζιέρων εντός χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση κοινού στην πισίνα P10 του Ολυμπιακού Κέντρου Κολύμβησης.

Αναλυτική περιγραφή εργασιών:

 

 1. Κατασκευή ντουζιέρων στις τουαλέτες κοινού – θεατών του Κλειστού Κολυμβητηρίου για την εξυπηρέτηση του κοινού στην πισίνα P10. Θα κατασκευαστούν πέντε (5) ντουζιέρες στα αποδυτήρια των ανδρών και πέντε (5) ντουζιέρες στα αποδυτήρια των γυναικών στους χώρους 1.46 & 1.45 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
 2. Αποξήλωση των λεκανών και των ουρητηρίων στα σημεία που θα κατασκευαστούν οι ντουζιέρες στα αποδυτήρια. Η οπή που δημιουργείται από την πλακέτα του εντοιχισμένου καζανακίου και του μηχανισμού των ουρητηρίων στον τοίχο, θα καλυφθεί από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας προδιαγραφής AISI 316 πάχους 2mm κατ’ ελάχιστον και θα γίνει κατάλληλη στεγάνωση με σφραγιστικά υλικά.
 3. Διατήρηση των χωρισμάτων που υπάρχουν εντός των αποδυτηρίων.
 4. Τοποθέτηση σιφωνιού για την ομαλή απορροή των υδάτων σε κάθε ντουζιέρα.
 5. Αποξήλωση οροφών εντός των αποδυτηρίων για την όδευση νέων υδραυλικών δικτύων κρύου και ζεστού νερού χρήσης. Τοποθέτηση νέας μεταλλικής οροφής. Τα υλικά για τη μεταλλική οροφή θα δοθούν από το Ο.Α.Κ.Α.
 6. Προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) αναμικτικών μπαταριών ντουζιέρας με σταθερή κεφαλή εταιρίας IDEAL STANDARD.
 7. Αποξήλωση 20 υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων πάνω από τις λεκάνες και μείωση του αριθμού τους στα αποδεκτά επίπεδα έντασης φωτισμού των αποδυτηρίων.
 8. Κατασκευή νέας γραμμής ζεστού νερού χρήσης και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης για την επαρκή τροφοδοσία των ντουζιερών μήκους 80m έκαστη. Η γραμμή θα προέρχεται από κεντρικό κλάδο ζεστού νερού χρήσης που δεν θα διαταράσσει την παροχή στις καταναλώσεις τόσο της νέας εγκατάστασης όσο και στις υφιστάμενες. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Β.Τ. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 (tubo type) με κατάλληλη αφρώδη μόνωση πάχους 9mm (πάχος θερμομόνωσης με ισοδύναμο λ=0,040 (W/mK) στους 20οC). Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει από την οροφή.  Όλα τα μέρη της στήριξης πρέπει να έχουν προετοιμαστεί με τις αυστηρές προδιαγραφές της μεθόδου SENDZIMIR (DIN EN10142) και γαλβανιστεί μετά τη βιομηχανοποίησή τους, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 20 MG. Η ράγα θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό έλασμα πάχους ανάλογου με την εκάστοτε φόρτισή της. Η ράγα θα είναι γαλβανισμένη σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές DIN EN10142, θα έχει σχήμα Π, με κάμψη προς τα μέσα των δύο άκρων του για τη συγκράτηση του ολισθαίνοντος παξιμαδιού.
 9. Τοποθέτηση νέας μεταλλικής οροφής στον χώρο 1.47 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Τα υλικά για τη μεταλλική οροφή θα δοθούν από το Ο.Α.Κ.Α.
 10. Διάνοιξη οπής με αδιατάραχο κοπή διατομής Φ160 και τοποθέτηση ενός (1) νέου μοτέρ εξαερισμού του χώρου 1.47 καθώς και της ηλεκτρικής  του τροφοδοσίας  μετωπικού διακόπτη 
 11. Η προμήθεια σε πλακάκια ή άλλα υλικά που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
 12. Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 
 13.   Ο προϋπολογισμός Έργου για τις παραπάνω εργασίες μετά υλικών ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 € (+ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν  τις κλειστές  οικονομικές τους προσφορές στο Πρωτόκολλο μέχρι τις 15:00 μμ  έως και  5.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 297/ 7149.

Πληροφορίες  κ.  Δ . Γεωργάκης     τηλ.    210- 6834762.