ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 160/15476

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης:12/ΩΩ9Ρ469Η3Π-6ΩΧ

ΑΔΑΜ:  18PROC002730034

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 15476. έως 13.03.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για το βιολογικό διαβατήριο αθλητών,  στο εργαστήριο του DOPING:

  • 2 τεμ. STROMATOLYSER-4DS, 0,042L  ΚΩΔΙΚΟΣ:7338147001
  • 3 τεμ. SULFOLYSER, 0.5LΚΩΔΙΚΟΣ: 7334311001
  • 3 τεμ. RET SEARCH II DILUENT + DYE (1L, 0.012L), ΚΩΔΙΚΟΣ: 12216698001
  • 3 τεμ. CELLPACK, 20L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 12215268001
  • 4 τεμ. CELLCLEAN, 50ml, ΚΩΔΙΚΟΣ: 12215292001

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη (2018) των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.03.20185.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 160/15476.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6868414.

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να