ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 161/15477.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης:12/ΩΩ9Ρ469Η3Π-6ΩΧ

ΑΔΑΜ:  18PROC002729405

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 15477. έως 13.03.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών,  για αντιδραστήρια ωχρινοτρόπου ορμόνης LH ,  στο εργαστήριο του DOPING:

 

  • 20kit LH Immulite kit, 100test/kit  ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LKLH1)
  • 2kit Sample Diluent (Αραιωτικό Δειγμάτων), 1 x 25ml, ΟΙΚΟΣ: SIEMENS, (cod. LCGZ)
  • 3kit Lyphochek Immunoassay Plus Control Trilevel, 4x3x5Ml, ΟΙΚΟΣ: BIORAD, (cod. 370)
  • 2kit Substrate module, 1000 tests/kit  ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LSUBX),

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά των αναφερόμενων οίκων Siemens, Biorad).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη (2018) των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.03.20185.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 161/15477..

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6868414.

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να