ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  29/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση του δαπέδου σε χώρους του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 108/17151  εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,  έως  10/04 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του δαπέδου στο διάδρομο 3ου ορόφου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 108/17151 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ:

Τεχνική περιγραφή για την εισήγηση  αρ.  17151  επισκευή μαρμάρων

 

  1. Προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων λευκού μαρμάρου δαπέδου, συνολικής επιφάνειας περίπου 2,5 m2, προς αντικατάσταση των σπασμένων τεμαχίων στον εσωτερικό διάδρομο του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική  Υπηρεσία.

Τα μάρμαρα θα είναι όμοια με τα υπάρχοντα, θα τοποθετηθούν δε με δημιουργία κατάλληλου αρμού.

  1. Μικροεπισκευές  σε ρηγματώσεις και  αποκολλήσεις   στα περιμετρικά των παραπάνω επιφανειών μάρμαρα.

 

Σημείωση:  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο της εγκατάστασης – κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 2106834773 – προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  108/17151.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ