ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  23/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  εξαρτημάτων για τις ντουζιέρες στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 205/7124  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  4/04 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια   μηχανισμού  εντοιχιζόμενου  αυτοκλειούμενης ντουζιέρας (ιταλική) , τεμαχ. 10, στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 205/7124 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  4/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  205/7124.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ