ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 06/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  εκτυπωτή διπλής όψης για τις ανάγκες του εργαστηρίου DOPING CONTROL  στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 68/17010  εισήγηση του  εργαστηρίου DOPING,  έως  17/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ενός εκτυπωτή διπλής όψης HP LASER JET PRO M501DN , για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου DOPING CONTROL, όπως αναλυτικά  περιγράφεται στο υπ’ αρ. 68/17010 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  17/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  68/17010.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834431         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ