ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 13/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την πραγματοποίηση εργασιών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 536/5656 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 20/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση εργασιών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ για το κλείσιμο ανοιγμάτων σε διάφορους χώρους στα δάπεδα της εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 536/5656 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. έως 20/11/2015 και συγκεκριμένα:

  1. Σακιά άμμου 20 τεμχ.
  2. Σακιά γαρμπιλί 6 τεμχ.
  3. Σακιά τσιμέντο 25kg 5 τεμχ.
  4. Σκούπα σκληρή για καθάρισμα μπάζων 1 τεμχ.
  5. Γαλάκτωμα για σκλήρυνση μπετον (5lt) 1 τεμχ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 536/5656.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ