ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 19/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 520/6841 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 03/10/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό Κολυμβητήριο όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 520/6841 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

 

Πυροσβεστική σωλήνα (μάνικα) ευρωπαϊκών προδιαγραφών 20m διατομής 1 και 3/4¨ της ίντσας 10 bar.

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ρακόρ με ουρά 1 και 3/4¨ της ίντσας.

60

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ρακόρ 1 και 3/4¨ – 2¨της ίντσας VOLTA.

60

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ρυθμιζόμενος αυλός 2΄.

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ράουλο.

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

Μπράτσο στήριξης ράουλου.

30

ΤΕΜΑΧΙΟ

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 6 kg.

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6Kg.

Οι πυροσβεστήρες θα πληρούν τα αναφερόμενα στο Φ.Ε.Κ. 52/τεύχος Β΄/20-1-2005 και ειδικότερα θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ – 3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ – 615 «Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων».

Επίσης θα φέρουν ανάγλυφο σήμανση επί της φιάλης, περιλαμβάνουσα :

α. Όνομα ή σήμα κατασκευαστή.

β. Αριθμό σειράς.

γ. Έτος κατασκευής.

δ. Πίεση δοκιμής.

 

Οι πυροσβεστήρες θα συνοδεύονται από Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου, η οποία θα έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένο φορέα, βάσει του Φ.Ε.Κ.

Οι πυροσβεστήρες θα είναι κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας A, B, C. Θα παραδοθούν δε πλήρεις με τον ελαστικό σωλήνα εκκένωσης και τα γαλβανισμένα στηρίγματα για επίτοιχη στερέωση.

150

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 03/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 520/6841.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ