ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι 22/08/2016

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και αντικατάστασης συσσωρευτών (μπαταριών ) κλειστού τύπου , σύμφωνα με την αριθμ. 423/4194 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , έως 29/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών (μπαταριών) κλειστού τύπου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 423/4194 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ:

1

12V – 40Ah (ΥΣ K1, K2, C6-1, C6-2, C17.1-13, C17.1-2, C17.1-6).

21

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

12V – 3,4Ah (ΥΣ C16.1-2, C17.1-2).

16

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

12V – 7Ah (ΥΣ C17.1-13, C17.2-1, C17.2-2, C19.2, C19.3).

28

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 423/4194.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ