ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 30/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωρινής συντήρησης καυστήρων Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 319/6219 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 15/07/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην μηνιαία συντήρηση 6 καυστήρων Riello GI/ENNE 3000 TYPE 682TI CODE 3488758 του λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 155/07/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 319/6219.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝ.: Επισυνάπτονται οι Τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών της μηνιαίας συντήρησης των λεβήτων του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

 

 

Συνημμένο 1: Εργασίες προληπτικής συντήρησης ενός μήνα

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των έξι (6) καυστήρων θα πραγματοποιούνται μία φορά ανά μήνα και θα ακολουθείται η παρακάτω πορεία εργασιών:

 • Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή.
 • Απομόνωση του καυστήρα από την παροχή καυσίμου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
 • Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα.
 • Εξάρμωση του καυστήρα από το λέβητα
 • Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα (μπούκα).
 • Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα.
 • Καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται των μπεκ ψεκασμού πετρελαίου.
 • Καθαρισμός ακροφυσίων αερίου.
 • Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης.
 • Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης.
 • Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής.
 • Καθαρισμός του φωτοκυττάρου ή του ιονιστή φλόγας.
 • Καθαρισμός φτερωτής αέρα.
 • Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου και φίλτρου αερίου.
 • Σύσφιξη όλων των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος του καυστήρα.
 • Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών.
 • Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου.
 • Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία.
 • Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους – κραδασμούς κ.τ.λ.
 • Έλεγχος της αλληλουχίας των λειτουργιών που ελέγχονται από τον αυτόματο καύσης του καυστήρα.
 • Έλεγχος για διαρροές καυσίμου (πετρελαίου ή αερίου).
 • Ρυθμίσεις αντλιών, πρεσσοστατών και όλων των εξαρτημάτων για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των καυστήρων

 

2 Μετρήσεις καυσαερίων

 

Μία φορά το μήνα και μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης των καυστήρων του λεβητοστασίου θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων καυσαερίων και η ρύθμιση του καυστήρα ώστε η λειτουργία του να είναι εντός των νομοθετημένων ορίων. Ενδεικτικά η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι :

 • Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό.
 • Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.
 • Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα – καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ λειτουργία του συστήματος λέβητα – καυστήρα.
 • Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων σε θεωρημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ τετράδιο.

 

Η λήψη των καυσαερίων, η μέτρηση των περιεκτικοτήτων CO2, CO, ΝΟχ, θερμοκρασίας καυσαερίων, θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου, ελκυσμού, περίσσειας αέρα και ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα – καυστήρα θα γίνεται με χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων.

3 Αποκατάσταση βλαβών

Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στους καυστήρες του λεβητοστασίου, συνεργείο της εταιρείας μας θα μεταβαίνει στο Ο.Α.Κ.Α. και θα διενεργεί τα δέοντα για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας των καυστήρων.

Στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών εάν διαπιστωθεί φθαρμένο εξάρτημα θα αντικαθίσταται με νέο κατόπιν έγγραφης εντολής της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ.

Στην παρούσα δεν περιλαμβάνεται αποκατάσταση βλαβών που πιθανόν να προκύψει σε λοιπό εξοπλισμό του λεβητοστασίου, όπως λέβητες (αποκατάσταση διαρροών, επισκευή πυρίμαχων επενδύσεων), αντλίες νερού, ασφαλιστικά ή άλλα.

 

Συνημμένο 2: Προσόντα και δικαιολογητικά.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής είναι Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1ης τάξεως και άνω για έργα Η/Μ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1΄τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή αντίστοιχο. Ακόμα θα πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό για την υγιεινή και ασφάλεια OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω, καθώς και τα παρακάτω.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά (ταξινομημένα και με την σειρά που αναφέρονται) :

 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 2. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που να ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
 5. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης .
 7. Λίστα του προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
 8. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 1. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα -αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ- στα οποία έχουν αναλάβει την συντήρησή τους (εφ΄ άπαξ ή ετήσιες), καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην κατάσταση ή στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά των λεβητοστασίων αυτών (αριθμός λεβήτων, ισχύς, κατασκευαστής λέβητα και καυστήρα, τύπος καυσίμου, κτλ).
 2. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνικός.
 3. Τιμοκατάλογο κρισιμότερων ανταλλακτικών καυστήρων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού του λεβητοστασίου.
 1. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα – αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του ΟΑΚΑ- στα οποία έχουν εκτελέσει εργασίες χημικού καθαρισμού των λεβήτων, καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.
 2. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει εργασίες συντήρησης ηλεκτρολεβήτων – αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του ΟΑΚΑ- καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.
 3. Κατάλογο κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει ετήσια συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας.
 4. Κατάλογο με όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα, μηχανήματα κ.λ.π.) που έχουν στην κατοχή τους και ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Το μέγεθος και το πλήθος των λεβητοστασίων που έχουν συντηρήσει οι υποψήφιοι αξιολογείται κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων εταιρειών και την αποδοχή της οικονομικής τους προσφοράς είναι η κάλυψη της απαίτησης για προϋπηρεσία σε ετήσια συντήρηση, χημικό καθαρισμό και συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου τουλάχιστον ενός λεβητοστασίου αντίστοιχης ισχύος με αυτό του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ (16.080.000 Kcal/h), καθώς και ένα τουλάχιστον έργο συντήρησης ηλεκτρολεβήτων.

Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 15), απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται ταξινομημένα και αριθμημένα με την σειρά που αναφέρονται, σε ξεχωριστό φάκελο από την οικονομική προσφορά.( Τεχνικός Φάκελος)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη κατά 60% την οικονομική προσφορά και κατά 40% την εμπειρία της εταιρείας στη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων θέρμανσης. Η εμπειρία θα αξιολογηθεί με βάση το πελατολόγιο, τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα προσκομιστούν και από τον κατάλογο του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα προσκομίσει.

Η εμπειρία θα αξιολογηθεί ποσοστιαία ως εξής:

Πιο συγκεκριμένα:

– Για το προφίλ της εταιρείας (δικαιολογητικά 8-9-10-11-12) 60%.

– Για το τεχνικό προσωπικό (δικαιολογητικό 14) 30%

– Για τον εξοπλισμό της εταιρείας (δικαιολογητικό 13) 10%