ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 01/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 16PROC003798163

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αντικραδασμικών συνδέσμων για τους βατήρες εκκίνησης του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 36/9244 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 15/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια αντικραδασμικών συνδέσμων 80 τμχ., με ελαστομερή VIBROSTOP για τους βατήρες εκκίνησης του Κολυμβητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 15/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 36/9244.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-


ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ