ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  19/12/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

17PROC002452661

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας και τοποθέτησης υλικών   για τη διαμόρφωση ορθοπεδικού ιατρείου σε αίθουσα του ΕΚΑΕ  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 868/15204 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/12/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1500€ πλεον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου καθώς και τον ελαιοχρωματισμό σε αίθουσα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ με σκοπό τη διαμόρφωση ορθοπεδικού ιατρείου, όπως ακριβώς περιγράφεται και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αρ. 868/15204 υπηρεσιακού σημειώματος προμήθειας υλικών   του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση  ορθοπεδικού ιατρείου στο ΕΚΑΕ.

(εισήγηση αρ. 15204 )

            Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αναφέρεται στην προμήθεια και την τοποθέτηση των απαιτούμενων δομικών υλικών για  την αναδιαμόρφωση χώρου επιφάνειας  35,0 m2 στο ισόγειο του ΕΚΑΕ με σκοπό την δημιουργία ορθοπεδικού ιατρείου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  1. Αποκατάσταση του δαπέδου με προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων όμοια με τα υπάρχοντα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά τοποθέτησης αυτών (κόλλα, αρμόστοκος, σταυροί κτλ).
  2. Αποκατάσταση των επιχρισμάτων στα σημεία που υπάρχουν φθορές από υγρασία.
  3. Επαναχρωματισμός  της επιφάνειας των τοίχων και της οροφής με λευκό πλαστικό χρώμα αφού προηγηθεί απόξεση των παλαιών χρωμάτων, επιδιόρθωση των ελαττωμάτων με κατάλληλο  ακρυλικό στόκο, αστάρωμα  και εφαρμογή  του τελικού χρώματος σε τόσες στρώσεις όσες  χρειάζεται  ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές και λείο.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα καλυφθούν με προστατευτικά υλικά ή θα αφαιρεθούν όλα τα τμήματα των επιφανειών που δεν θα χρωματιστούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (σοβατεπί, πρίζες, διακόπτες, δάπεδο κτλ).

Το χρώμα και το αστάρι που θα χρησιμοποιηθούν  πρέπει να είναι άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, συμβατά στις επιφάνειες πάνω στις οποίες  θα εφαρμοστούν.

Στην  προσφορά  θα πρέπει  να αναφέρονται  τα συγκεκριμένα προϊόντα (ονομαστικά) που θα χρησιμοποιηθούν.

  1. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Ειδικοί όροι:

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών του έργου.
  2. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει το τίμημα με ανάλυση:

            α) Το κόστος για την  αποκατάσταση του δαπέδου  και

            β) Το κόστος των λοιπών εργασιών.

  1. Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εργασιών και των υλικών που αναφέρονται στην  τεχνική  περιγραφή,  καθώς  και όλες οι μικροεργασίες, τα  υλικά και τα αναλώσιμα που απαιτούνται  για την ολοκλήρωση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  28/12/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  868/15204.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.          

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ