ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  4/12/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τρίοδης ηλεκτροβάνας για την αποκατάσταση προβλημάτων στον κλιματισμό του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών , σύμφωνα με την αριθμ. 837/6235  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  15/12 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια μίας (1) τρίοδης ηλεκτροβάνας για την κλιματιστική μονάδα 1.1 του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 837/6235 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

 ACTUATOR 24VAC-7200-1001 3way valve DN50 VG7802ST.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές  προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  15/12/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  837/6235.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ