ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 23/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

                                             17PROC002131315

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης των  μεμβρανών στα υπάρχοντα κλειστά δοχεία διαστολής (ΚΔΔ), στο λεβητοστάσιο   του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 736/7241  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Παρασκευή  3/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και εκτέλεση  εργασιών αντικατάστασης των μεμβρανών στα υπάρχοντα κλειστά δοχεία  διαστολής (ΚΔΔ) στο λεβητοστάσιο του   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟ, σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 736/7241 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1. Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης των μεμβρανών στα υπάρχοντα κλειστά δοχεία διαστολής (ΚΔΔ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά δοχείων διαστολής:

Οίκος: REFLEX

Τύπος: 2000-1500 ST

2000 lit, 10 bar, 1200   C

 

 

 

 

3 ΤΕΜ

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Λεβητοστάσιο Κολυμβητηρίου
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    3.750 € + € (Φ.Π.Α. 24%) = 4.650 €

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  την Παρασκευή 3/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 736/7241.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ