ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/12/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την τροφοδοσία πινάκων του Κολυμβητηρίου και Μπάσκετ , σύμφωνα με την αριθμ. 599/5348 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 05/01/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 2 τεμχ. PLUG BOX ZUCCHINI CEPIVALION, SB 5050-50-12, 3F+N-63A-600V που αφορά στην ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΑΝΙΚΑ P.5.2.2. του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ P.1.1.8 του ΜΠΑΣΚΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/01/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 599/5348.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ