ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/12/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φωτισμού του κλειστού Κολυμβητηριου Ο.Α.Κ.Α. (ΠΙΝΑΚΑΣ P.5.2.2.) , σύμφωνα με την αριθμ. 598/5347 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 05/01/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 30 τεμχ. ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΑΒΒ, ESB20-20, 20A, 230V EΝΤΟΛΗ, 2 ΝΟ EΠΑΦΕΣ, για την αποκατάσταση Φωτισμού του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. (ΠΙΝΑΚΑΣ P.5.2.2.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/01/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 598/5347.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ