15PROC003096401 2015-09-28
Μαρούσι, 28 /09/2015
Αρ. Πρωτ.: 6/4509
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης
ΤΗΛ.: 210-6834569
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,
Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης
Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα
Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , με κλειστές σφραγισμένες
προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην πισίνα του κοινού
στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. για χρονικό διάστημα περίπου
δέκα (10) μηνών.
Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με απόφαση
της 5ης/30.07.2015 συνεδρίασης του Δ.Σ , προβαίνει άμεσα σε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην
κολυμβητική δεξαμενή P10 στο πρόγραμμα “άθλησης του κοινού”, σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 474/5973 υπηρεσιακό σημείωμα του Κολυμβητηρίου, χρονικής περιόδου
αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα,
ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών και ουδεμίας άλλης επιβάρυνσης προς το Ο.Α.Κ.Α.
Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. από την ημερομηνία ανάρτησης
της παρούσης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α. , έως και τη Δευτέρα, 12 /10/2015 και
ώρα 14:30.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπή Διενέργειας , την Τρίτη,
13/10/2015 και ώρα 11.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δνσης Οικονομικού.
Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών
του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο : 210-6834569.

15PROC003096401 2015-09-28
Άρθρο 1ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις
προδιαγραφές ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
 Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η
επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η
επιστημονική δραστηριότητα
 Θεωρημένα φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
και τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο
συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο
συνολικός χρόνος άσκησής της .
 Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους
 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερος.
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι ο συμμετέχων δεν έχει αποκλεισθεί από
διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης κ.λ.π.
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι μετά το πέρας της ορισθείσας διάρκειας η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο συμμετέχων δεν πρόκειται να αξιώσει πέρα
των συμβατικών του δικαιωμάτων τη μετατροπή της εργασιακής του σχέσης
με το Ο.Α.Κ.Α.
Η ειδικότητα κατά προτίμηση καρδιολόγος ή άλλη παρεμφερής με πιστοποιημένες
γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

15PROC003096401 2015-09-28
Άρθρο 2ο : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. Ιατρική κάλυψη στο πρόγραμμα «άθλησης κοινού» ανεξάρτητα από την
κολυμβητική δεξαμενή που αυτό διεξάγεται κατά τις παρακάτω ημέρες και
ώρες.
Καθημερινά ( Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός αργιών και ώρες 14.30 έως
18.30 και Σάββατο τις ώρες 09.00 έως 16.00.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραβρίσκεται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στο
χώρο που θα του υποδειχθεί από τις υπηρεσίες του Κολυμβητηρίου σε όλη τη
διάρκεια το παραπάνω ωραρίου με το ιατρικό ένδυμα.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τα
απαραίτητα εργαλεία παροχής πρώτων βοηθειών ιδιοκτησίας του.
4. Σε περίπτωση απουσίας του αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο
συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας , ο ανάδοχος οφείλει με δική του
μέριμνα και έξοδα να ορίσει αντικαταστάτη του, αντιστοίχων προσόντων και
ειδικότητας ο οποίος δεν θα έχει ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από το
Ο.Α.Κ.Α. Οφείλει δε, να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο της εγκατάστασης
του Κολυμβητηρίου.

15PROC003096401 2015-09-28
Άρθρο 3ο : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα και σε σφραγισμένο
φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» στο
Ο.Α.Κ.Α.” έως τη Δευτέρα 12 /10/2015 και ώρα 14.30.
Στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι ο ένας με την ένδειξη
«δικαιολογητικά συμμετοχής» και ο άλλος με την ένδειξη «οικονομική
προσφορά».
Ο υποφάκελος “δικαιολογητικά συμμετοχής” θα περιέχει τα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα.
Ο υποφάκελος “οικονομική προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντα με τιμή ανά ώρα , όπου τιμή ανά ώρα , η τιμή μέσος όρος
καθημερινών, αργιών και Σάββατο μη απαιτουμένων άλλων οικονομικών
επιβαρύνσεων.
Η τιμή θα είναι σε ευρώ.
Άρθρο 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου θα τιμολογείται και θα παραδίδεται στο
τέλος κάθε μήνα και θα εξοφλείται μετά από επικοινωνία του αναδόχου με το
Λογιστήριο του Ο.Α.Κ.Α.
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα εκχώρησης της οικονομικής απαίτησής του σε
τρίτον χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση από το Ο.Α.Κ.Α. Σε κάθε πληρωμή θα
πρέπει να προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάθε
τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό μέσο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον
βαρύνουν αποκλειστικά (Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011).

15PROC003096401 2015-09-28
Άρθρο 5ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας στις
13/10/2015 και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης
Οικονομικού. Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμά του, σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, να αποσύρει το ενδιαφέρων του για τη σύναψη σύμβασης χωρίς αυτό
να δημιουργεί οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες απαιτήσεις από τους
συμμετέχοντες.
Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει σε δύο στάδια α) δικαιολογητικά συμμετοχής
και β) οικονομική προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή ανά ώρα.
Άρθρο 6ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως δίχως καμία
αποζημίωση εξ αυτού του λόγου και χωρίς καμία διατύπωση. Η αναθέτουσα
αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε
αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής από τον
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για όλες
τις ζημιές και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε παρεχόμενες υπηρεσίες από
παραλείψεις του αναδόχου. Επίσης η αναθέτουσα αρχή έχει μονομερές δικαίωμα
λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε ή κατάργησης του προγράμματος “άθλησης
κοινού” στο Κολυμβητήριο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη παράβασης των
συμβατικών υποχρεώσεων του, εκ μέρους του αναδόχου. Η μονομερής
καταγγελία και λύση της σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε
λόγο, των υπηρεσιών ή και καταγγελίας της σύμβασης από το Ο.Α.Κ.Α. θα

15PROC003096401 2015-09-28
καταβληθεί στον ανάδοχο μόνο το ποσό της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο
μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας συντελεσθέν έργο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται αποζημιώσεως και είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει άμεσα από
τους χώρους του Ο.Α.Κ.Α.
ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Ο.Α.Κ.Α
“ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”