ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                        Μαρούσι ,  16/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές , αποκατάστασης προβλημάτων στις αντλίες θερμότητας  του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  343/6228  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  έως  29/05/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:5.100,00€ πλεον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αποκατάσταση  προβλημάτων στις αντλίες θερμότητας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ , όπως ακριβώς περιγράφεται  στην υπ’ αρ. 343/6228 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

 

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER 30RQ0462 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
 

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CARRIER 30RQ0462 ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ
       

 

Καθώς  και τις απαιτούμενες εργασίες όπως περιγράφονται από το αρμόδιο τμήμα:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

 (Αρ. εισηγ 6228.)

 

Απαραίτητα προσόντα συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Να διαθέτουν συνεργείο τουλάχιστον δύο αδειούχων ψυκτικών με πενταετή εμπειρία που να διαθέτουν και πιστοποιητικό διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας I.
 • Να διαθέτουν μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε μηχανήματα ιδίου τύπου.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντηρήσεις ψυκτικών συγκροτημάτων ανάλογου μεγέθους τύπου.
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συντηρήσεις ψυκτικών συγκροτημάτων ανάλογου μεγέθους τύπου.
 • Για την απόδειξη των παραπάνω οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν πίνακα με πρόσφατες συντηρήσεις (τελευταία πενταετία) για μηχανήματα ισχύος τουλάχιστον 150 kW (ψύξη/θέρμανση). Ο πίνακας θα συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις εάν πρόκειται για δημόσιους φορείς ή τιμολόγια παροχής για ιδιωτικούς φορείς.
 • Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο Carrier που να βεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί με τον υποψήφιο ανάδοχο για την απρόσκοπτη προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

 

 1. Αποκατάσταση βλαβών στην αντλία θερμότητας Carrier 30RQ0462 στο νότιο τμήμα του Ποδηλατοδρομίου.

Απαιτούμενες εργασίες.

 • Αντικατάσταση μετατροπέα υψηλής πίεσης.
 • Αφαίρεση της σωλήνας διανομής ψυκτικού υγρού από τον συμπυκνωτή που έχει φθορά και αντικατάσταση αυτού με νέα.
 • Έλεγχος διαρροών με υψηλή πίεση αζώτου.
 • Αποξήρανση (κενό) ψυκτικού κυκλώματος.
 • Πλήρωση με 54 κιλά R410A.
 • Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
 • Παράδοση σε πλήρη λειτουργία με καταγραφή των συνθηκών (δηλ. αμπερομέτρηση κινητήρων, μέτρηση πιέσεων και θερμοκρασιών κ.κ.π).

 

 1. Προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακετών των συμπιεστών των αντλιών θερμότητας Carrier 30RQ0462 του Ποδηλατοδρομίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 5.100,00€ πλεον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  καταθέσουν ή να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  μέχρι   τη Δευτέρα , 29/05/2017 στις 14.00,  στις οποίες θα αναγράφεται απαραίτητα ο τίτλος του έργου :

«Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές , αποκατάστασης προβλημάτων στις αντλίες θερμότητας του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» καθώς και ο αριθμός της  εισήγησης  343/6228».

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, θα ανοίξουν την Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12.00.-

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ