ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  02/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, προμήθειας  και τοποθέτησης υλικών  για την επισκευή και συντήρηση των δημοσιογραφικών πάγκων καθώς και ελαιοχρωματισμούς σε διάφορες επιφάνειες του Κεντρικού Σταδίου   στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 249/17155  εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,  έως  15/05/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€+ΦΠΑ 24%

Το Ολυμπιακό Αθλητικό  Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»  προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την επισκευή και συντήριση των δημοσιογραφικών πάγκων καθώς και ελαιοχρωματισμούς σε διάφορες επιφάνειες του Κεντρικού Σταδίου  , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 249/17155  υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αναλυτικά περιγράφονται  από το αρμόδιο τμήμα:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση αρ. 17155/02.3.2017

(Επισκευές στα δημοσιογραφικά έδρανα και ελαιοχρωματισμοί στο Κ.Σ.)

 

            Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για  επισκευή και  συντήρηση των δημοσιογραφικών πάγκων καθώς και  επαναχρωματισμούς  σε διάφορες επιφάνειες με στόχο την  λειτουργική αποκατάσταση και αισθητική αναβάθμιση των χώρων VIP  και δημοσιογράφων  στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ο.Α.Κ.Α.

           1.1 Υλικά (σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί)

 • 52 τεμάχια από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm από σημύδα ειδικών προδιαγραφών για εξωτερική  χρήση  (χαρακτηριστικό γνώρισμα W.B.P.  weather and boil proof)   σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, για αντικατάσταση των κατεστραμμένων πάγκων στα δημοσιογραφικά έδρανα.
 • 20 τεμάχια plexiglass πάχους  5mm  διαφανή, διαμορφωμένα, διαστάσεων 64Χ45 cm, με τα  ανάλογα   προφίλ  αλουμινίου για κάθετη τοποθέτηση και στήριξη  αυτών  στους πάγκους όμοια με τα υπάρχοντα.
 • Αναγκαία ποσότητα ντουκοχρώματος – που προϋπολογίζεται σε 60 lt περίπου – για επαναχρωματισμούς σε επιφάνειες μεταλλικές και ξύλινες σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
 • Αναγκαία ποσότητα αστάρι – προϋπολογιζόμενο σε 35 lt  περίπου – για αστάρωμα των παραπάνω επιφανειών.
 • Χρώμα ακρυλικό σε αποχρώσεις  λευκού και γκρι συνολικής ποσότητας περίπου 40 lt για επαναχρωματισμό  εξωτερικών επιφανειών τοίχων σύμφωνα με τον συνημμένο πινάκα. 

Σημείωση: Οι ποσότητες των χρωμάτων και οι διαστάσεις των τεμαχίων που αναγράφονται πιο πάνω είναι ενδεικτικές  και δεν αποτελούν συμβατικό στοιχείο για τον υπολογισμό της προσφοράς.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση και κοστολόγηση.

Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα αντίστοιχα αστάρια τους πρέπει να είναι  άριστης  ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, κατάλληλα για εξωτερική χρήση με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία, συμβατά στις επιφάνειες πάνω στις οποίες  θα εφαρμοστούν, η  απόχρωση των οποίων θα είναι όμοια με τις προς βαφή επιφάνειες.

Θα προσκομίζονται στο χώρο εργασίας με τα δοχεία της αρχικής τους εργοστασιακής συσκευασίας και θα φέρουν ετικέτες  με πληροφορίες για το είδος του υλικού, το εμπορικό όνομα και την ημερομηνία λήξης τους. 

Στην  προσφορά  θα πρέπει  να αναφέρονται  τα συγκεκριμένα  πιστοποιημένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν.

 

 1.    Περιγραφή  των  βασικών εργασιών.

Όπου απαιτείται πριν από τον ελαιοχρωματισμό θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών.

 • Επιμελημένο τρίψιμο των επιφανειών με γυαλόχαρτο/σμυριδόπανο ή συρματόβουρτσα ανάλογα με τις επιφάνειες για απομάκρυνση της σκουριάς, των σαθρών και ξεφλουδισμένων χρωμάτων ώσπου να λειανθούν οι επιφάνειες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά το  τρίψιμο των πάγκων  ώστε να  μην υπάρξει  διαφορά πάχους μεταξύ του γυμνού ξύλου και εκείνου που διατηρεί την παλιά επίστρωση.

 • Στοκάρισμα ή επισκευές (σε τσιμεντένιες επιφάνειες) όπου χρειαστεί και καλός καθαρισμός των επιφανειών από σκόνες, λάδια και γενικά υπολείμματα με ειδικό διαλυτικό.
 • Εφαρμογή δύο στρώσεων με το κατάλληλο για κάθε επιφάνεια αστάρι προστασίας και τέλος δυο στρώσεις από το χρώμα που έχει επιλεγεί για τις διάφορες επιφάνειες.

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες υπό τις ανάλογες καιρικές συνθήκες.

Ειδικά για τους  χρωματισμούς με βερνίκι μετά το στέγνωμα της τελευταίας στρώσης δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται κόκκοι (μπιμπίκια), σε διαφορετική περίπτωση η επιφάνεια θα ξανατρίβεται και θα ξαναβάφεται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι  χρωματισμοί πάνω στους τοίχους θα γίνουν εφόσον τα επισκευαστικά επιχρίσματα έχουν στεγνώσει τελείως.

Γενικά η επεξεργασία και  ο χρωματισμός όλων των επιφανειών θα γίνει με τρόπο τέτοιο  ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με την υφιστάμενη.

 1. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

β) Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου.

γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και

δ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών του έργου.
 1. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει το κατ’ αποκοπή τίμημα με ανάλυση το κόστος υλικών και εργασιών.

Στο  κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, καθώς και όλες οι μικροεργασίες, τα  υλικά και τα  αναλώσιμα που απαιτούνται  για την ολοκλήρωση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παραπάνω περιγραφή.

 1. Για την πληρωμή θα προηγηθεί επιμέτρηση σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών και τους όρους της παρούσης τεχνικής περιγραφής  και  σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης και παραλαβής από την επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής του αρμόδιου τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών  Δομικών Έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ /

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
1. Τεμάχια κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm, στις παρακάτω διαστάσεις.  

 

   

Για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τεμαχίων στους δημοσιογραφικούς πάγκους

  5.    Ορθογώνιο       180X65 cm τεμάχιο 46
  6.            >>              65Χ60 cm τεμάχιο 4
  7.            >>             100X65 cm τεμάχιο 1
  8.    Τραπεζοειδές  (80+30)/2 Χ 230 cm τεμάχιο 1
 
2. Διαμορφωμένα plexiglass πάχους 5mm, διαστάσεων 64Χ45 cm, με βάσεις αλουμινίου για την τοποθέτησή τους στους πάγκους.  

 

τεμάχια

 

 

20

Η τοποθέτηση αυτών θα γίνει  στα σημεία των δημοσιογραφικών πάγκων που θα υποδειχθούν.
 

 

 

3. Οι επιφάνειες προς ελαιοχρωματισμό      

 

 

 

 

 

 

Οι συγκεκριμένες επιφάνειες που αναφέρονται θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

 
 •    Επιφάνειες από ξύλο στους δημοσιογραφικούς πάγκους
m2 330
 •    Μεταλλικές βάσεις των πάγκων
τεμάχιο 130
 •    Διαχωριστικά κάγκελα  και πόρτες αυτών  στις κερκίδες VIP και δημοσιογράφων.
μέτρα μήκους 80
 •    Διάφορες μεταλλικές επιφάνειες  (γρίλιες στα Booths, προστατευτικά στα δοκάρια, διαχωριστικά στην τάφρο κτλ).
 

m2

 

10

 •     Μεταλλικές θύρες μέσα στην τάφρο.
m2 70
 •   Πόρτες εισόδου μεταλλικές (με τζάμι)
τεμάχιο 4
 •    Κυματοειδής τραπεζοειδής λευκή λαμαρίνα πλαγιοκάλυψης στο Booth που βρίσκεται στην κερκίδα δημοσιογράφων.
 

m2

 

30

 •   Κάγκελα στις ράμπες εισόδου και στις θύρες των κερκίδων VIP και δημοσιογράφων.
μέτρα μήκους  

100

 •  Ελαιοχρωματισμός των τοιχίων στις τρεις  ράμπες εισόδου προς τα γραφεία του Κεντρικού Σταδίου
 

m2

 

200

 •  Επιφάνειες τοίχων χρώματος γκρι στις εισόδους των θυρών δημοσιογράφων και VIP, καθώς και σε τμήματα της τάφρου που θα υποδειχθούν.
 

m2

 

150

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ μέχρι την Δευτέρα 15/05/2017 στις 14.00 , στις οποίες θα αναγράφεται  απαραίτητα  ο τίτλος  του έργου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές  προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την επισκευή και συντήρηση των δημοσιογραφικών πάγκων καθώς και ελαιοχρωματισμούς σε διάφορες επιφάνειες του Κεντρικού Σταδίου, στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» καθώς και  ο αριθμός της εισήγησης  249/17155.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, θα ανοίξουν τη Τρίτη  16/05/2017  και ώρα 12.00.-

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ