ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                 Μαρούσι, 24/04/2017

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές που αφορά  στην αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντιρκό Στάδιο  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ο.Α.Κ.Α., έως  05/05/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000,00€+ΦΠΑ 24%

Το Ολυμπιακό Αθλητικό  Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»  προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση διαμορφωμένου Plexiglas, πάχους 5mm, διαστάσεων 185cmX92cm ,  στο Κεντρικό Στάδιο , 81 τεμάχια , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αναλυτικά περιγράφονται  από το αρμόδιο τμήμα και το συνημμένο πίνακα 1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΩΝ  ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Εισήγηση αρ. 7050/15.02.2017

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση 81 τεμαχίων διαμορφωμένων  πολυκαρμπονικών φύλλων για την αντικατάσταση  των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ο.Α.Κ.Α.

            Τα προς αντικατάσταση ανεμοθωράκια  που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία  βρίσκονται  σε  διάφορα  σημεία περιμετρικά του γηπέδου και σε  ύψος  που  κυμαίνεται από    4   έως  10  μέτρα από το έδαφος

  • Προμήθεια υλικών

            Το υλικό των ανεμοθωρακίων  θα είναι   από επίπεδα, συμπαγή, διάφανα  πολυκαρμπονικά  φύλλα    Α΄ ποιότητας  πάχους 5 mm, με άριστη  αντοχή  στις μηχανικές καταπονήσεις και με ασπίδα  στην UV ακτινοβολία  για  προστασία από πολυμερισμό.

Το  υλικό που θα χρησιμοποιηθεί,  θα συνοδεύεται  απαραίτητα  με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές και με γραπτή εργοστασιακή εγγύηση ως προς τις  ιδιότητές του για τουλάχιστον 10 έτη.

            Οι διαστάσεις των ανεμοθωρακίων φαίνονται  μεν  στα συνημμένο σχέδιο, η ακριβής αποτύπωση όμως και οι γωνίες των κεκλιμένων τμημάτων τους  θα γίνει από τον Ανάδοχο, έτσι   ώστε  τα  προς προμήθεια  ανεμοθωράκια να είναι  ακριβώς όμοια με τα υπάρχοντα.

  • Τοποθέτηση

            Η τοποθέτηση  αυτών θα γίνει στην υπάρχουσα υποδομή με ανοξείδωτες  βίδες και  στα ίδια σημεία στήριξης των αποξηλωθέντων ανεμοθωρακίων.

Οι  εργασίες  αποξήλωσης των σπασμένων και τοποθέτησης των νέων τεμαχίων θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη  προσοχή προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στα παρακείμενα ανεμοθωράκια. Σε περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη ευθύνη για την αποκατάστασή τους.

            Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

            Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

β) Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου.

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου  και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.
  2. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει: ανάλυση του κόστους υλικών και του κόστους εργασιών ανά τεμάχιο καθώς και το συνολικό τίμημα αποπεράτωσης του έργου για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των ανεμοθωρακίων.

Για την πληρωμή θα προηγηθεί επιμέτρηση των τοποθετημένων ανεμοθωρακίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης τεχνικής περιγραφής, προκειμένου να αξιολογηθεί η περάτωση του έργου και να εκδοθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το αρμόδιο τμήμα Συντήρησης και Κατασευών  Δομικών Εργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ μέχρι την Παρασκευή 05/05/2017 στις 14.00 , στις οποίες θα αναγράφεται  απαραίτητα  ο τίτλος  του έργου « Αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  καθώς και  ο αριθμός της εισήγησης  250/7050.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, θα ανοίξουν τη Δευτέρα  08/05/2017  και ώρα 12.00.-

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

ΣΥΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ 1

pinakas