ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                    

    Μαρούσι,  29/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την πραγματοποίηση απαιτούμενων κατασκευών  στο UPS του Εργαστηρίου ελέγχου DOPING στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»   , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 195/7040 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ο.Α.Κ.Α., έως  10/04/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500,00+ΦΠΑ 24%

Το Ολυμπιακό Αθλητικό  Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»  προβαίνει στην πραγματοποίηση απαιτούμενων κατασκευών στο UPS του Εργαστηρίου ελέγχου DOPING, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 195/7040 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αναλυτικά περιγράφονται  από το αρμόδιο τμήμα:

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εισήγηση αρ.7040

 

Απαραίτητες  κατασκευές στο χώρο UPS για τις ανάγκες του εργαστηρίου DOPING

 

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση  διάφανων κυψελωτών  πολυκαρμπονικών φύλλων πάχους 8 mm με υψηλή  αντοχή στην  ακτινοβολία, συνολικής επιφάνειας περίπου 31 m2  για δημιουργία στεγάστρου προβόλου διαστάσεων 22,0 Χ 1,40 μέτρα.
 2. Η στήριξη  αυτών  θα γίνει σε μεταλλική  βάση  που θα διαμορφωθεί από  3  οριζόντιες δοκούς βαρέως  τύπου  γαλβανιζέ  διατομής  30Χ30  πάχους 1,5mm  τοποθετημένες  ανά 70 cm  και  19  ψαλίδια από δοκούς  40Χ40  πάχους 1,5 mm,  τοποθετημένα  ανά 1,2 m.

Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής  αφού τριφτούν  και ασταρωθούν με το ειδικό αστάρι για γαλβανιζέ επιφάνειες, θα βαφούν σε δύο στρώσεις με ντουκόχρωμα  απόχρωσης  επιλογής της Υπηρεσίας.

Τα αρμοκάλυπτρα για τη στεγάνωση  και οι λάμες συγκράτησης του υλικού κάλυψης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από λαμαρίνα βαμμένη στο ίδιο χρώμα.

 

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση 6 τεμαχίων σίτες σταθερές, με τελάρα αλουμινίου των παρακάτω  διαστάσεων περίπου σε εκατοστά:
 • 110Χ190
 • 110Χ120
 • 100Χ100
 • 110Χ75 (2 τεμάχια)
 • 20Χ80

 

 1. Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών  ρόλερ  βραδύκαυστου υφάσματος  σε τρία  παράθυρα  διαστάσεων περίπου 100Χ100 εκατοστά, με πλαϊνούς οδηγούς στήριξης.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των  απαιτούμενων εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

β) Έλαβε  πλήρη  γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  των εργασιών και εγγυάται   για  το αποτέλεσμα  των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών  στο χώρο  UPS του εργαστηρίου ελέγχου DOPING   για τουλάχιστον 5 έτη.

 1. Στο τεχνικό τμήμα της προσφοράς εκτός από την περιγραφή των εργασιών  θα αναφέρονται υποχρεωτικά, αναλυτικά  τα   υλικά  που  θα χρησιμοποιηθούν  (πολυκαρμπονικά φύλλα, μεταλλικά στοιχεία, χρώματα, σίτες, ρόλερ,  κτλ), η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το έργο.
 1. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
 2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια  των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών εφαρμογής τους.
 3. Οι ακριβείς διαστάσεις  των κατασκευών θα ληφθούν επί τόπου  µε  µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου.
 1. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται το κατ’ αποκοπή τίμημα με ανάλυση αυτού σε κόστος υλικών και κόστος εργασιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ μέχρι την Μ.Δευτέρα 10/04/2017 στις 14.00 , στις οποίες θα αναγράφεται  απαραίτητα  ο τίτλος  του έργου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την πραγματοποίηση απαιτούμενων κατασκευών στο χώρο UPS του Εργαστηρίου ελέγχου DOPING στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  καθώς και  ο αριθμός της εισήγησης  195/7040.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, θα ανοίξουν την επομένη ημέρα , Μ. Τρίτη 11/04/2017 και ώρα 12.00.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ