ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 20/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων εξωτερικών αρμών διαστολής του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαθοσφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 74/7036 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 3/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων εξωτερικώς αρμών διαστολής του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαθοσφαίρισης , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 74/7036 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω υλικών:

Αναγκαία ποσότητας-προϋπολογιζόμενη περίπου σε 500 σωληνάρια των 600 ml έκαστο – ελαστικής σφραγιστικής μαστίχης πολυουρεθάνης για αρμούς διαστολής κτιρίων ( τύπου Sikaflex PRO-3 ή άλλου παρεμφερούς υλικού), για πλήρωση 250 μέτρων εξωτερικού αρμού διαστολής πλάτους 50mm, σε πάχος 25mm.

Ανάλογο αστάρι αρμού βάσεως διαλύτη για το παραπάνω υλικό ( τύπου SikaPrimer – 3N ή παρεμφερές) (περίπου 1lt).

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:

α) Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

β) Έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών και εγγυάται για το αποτέλεσμα της στεγάνωσης των αρμών για τουλάχιστον 5 έτη.

 1. Στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το έργο.
 2. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
 3. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση είναι απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο χώρο (κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση αφενός μεν για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και αφετέρου των ειδικών συνθηκών εφαρμογής τους.
 4. Οι ποσότητες που αναγράφονται πιο πάνω είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν συμβατικό στοιχείο για τον υπολογισμό της προσφοράς.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση και κοστολόγηση.

 

Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει – με ανάλυση το κόστος υλικών και το κόστος εργασιών – το τίμημα ανά τρέχον μέτρο για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των αρμών.

Η επιμέτρηση του έργου θα γίνει σε μέτρα μήκους αποκατασταθέντος αρμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσης τεχνικής περιγραφής, η δε πληρωμή των εργασιών θα γίνει με βάση τις επιμετρούμενες ποσότητες επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου.

 

Τεχνική περιγραφή για το έργο της αποκατάστασης των κατεστραμμένων αρμών διαστολής του κτιρίου Μπάσκετ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εφαρμογή των αναγκαίων υλικών για την αποκατάσταση και στεγανοποίηση εξωτερικών αρμών διαστολής πλάτους 50mm και σε μήκος περίπου 250 m, στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών του ΟΑΚΑ. :

 

 1. Προμήθεια υλικών
 • Ελαστικό σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης σε ποσότητα προϋπολογιζόμενη περίπου 500 σωληνάρια των 600ml έκαστο, χρώματος γκρι (τύπου sikaflex Pro-3 ή άλλου παρεμφερούς υλικού).
 • Αστάρι βάσεως για το παραπάνω υλικό (τύπου sika primer-3N ή άλλο παρεμφερές) περίπου 1,0 lt.

Το σφραγιστικό υλικό θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου, με πιστοποιημένες προδιαγραφές, υψηλής κινητικότητας, κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (ανάλογη αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, νερό κτλ) και να εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση των αρμών.

Η ημερομηνία λήξης αυτού θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την διάρκεια του έργου.

 

 1. Εφαρμογή

Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή επιφάνεια και θα ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια.

 • Απομάκρυνση του αποσαθρωμένου προϋπάρχοντος υλικού πλήρωσης του αρμού.
 • Επιμελής καθαρισμός του αρμού από υπολείμματα υλικού, σκόνες, ρύπους, σαθρά υλικά κτλ με συρματόβουρτσα και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.

Οι εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται ώστε οι αρμοί να σφραγίζονται αμέσως μετά το καθάρισμα την ίδια ημέρα, διαφορετικά θα πρέπει επαναλαμβάνεται ο καθαρισμός.

 • Πρώτα θα γίνει επίστρωση των αρμών με αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα, πινέλο κτλ), προσεκτικά ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Μετά το στέγνωμα θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.

Το υλικό θα πρέπει να γεμίζει τον αρμό σε βάθος (πάχος σφραγιστικού) 25 mm τουλάχιστον, χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα.

Πριν από την πήξη αυτού, με τα κατάλληλα εργαλεία διαμόρφωσης αρμών θα απομακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού και θα διαμορφώνεται η τελική εξωτερική επιφάνεια του αρμού.

Μετά την σφράγιση θα γίνεται επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ) ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελλο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ μέχρι την Παρασκευή 3/03/2017 στις 14.00 , στις οποίες θα αναγράφεται απαραίτητα ο τίτλος του έργου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων εξωτερικών αρμών διαστολής του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαθοσφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» καθώς και ο αριθμός της εισήγησης 74/7036.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ