Μαρούσι,31 /01 /2022

                                                                            Αρ. Πρωτ.: 984/4919 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καστόρας Νικόλαος

                                                                                   

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,                                22PROC009905186

 

  2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα (Παράταση υποβολής προσφορών συμμετοχής λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Αττική )

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην πισίνα του κοινού στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα έξι  (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με απόφαση της 4ης/17.11.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ, προβαίνει άμεσα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην κολυμβητική δεξαμενή P10 στο πρόγραμμα “άθλησης του κοινού”, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  4919 υπηρεσιακό σημείωμα του Κολυμβητηρίου, χρονικής διάρκειας 16 μηνών ημερολογιακά, δηλ. εξαιρούμενου του Αυγούστου 2022.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 18.750,00€ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και ουδεμίας άλλης επιβάρυνσης προς το Ο.Α.Κ.Α.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α. της παρούσης, έως και  τις 3/02/2022 , ημέρα Πέμπτη    και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τον υπεύθυνο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. ,  στο τηλέφωνο : 210-6850200.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προδιαγραφές ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η ιατρική προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα
 • Θεωρημένα φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ιατρικής ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπως αναφέρεται στο ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι μετά το πέρας της ορισθείσας διάρκειας η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο συμμετέχων δεν πρόκειται να αξιώσει πέρα των συμβατικών του δικαιωμάτων τη μετατροπή της εργασιακής του σχέσης με το Ο.Α.Κ.Α.

Η ειδικότητα δε, κατά προτίμηση να είναι  καρδιολόγου, ή άλλη παρεμφερής,  με πιστοποιημένες γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Διάρκεια : Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης στην σύμβαση και για 16 μήνες ημερολογιακά, (15 μήνες πραγματική ιατρική κάλυψη ) δηλ. εξαιρούμενου του Αυγούστου 2022. Οποιαδήποτε παράβαση των αρχών πίστεως και εχεμύθειας που οφείλει να τηρεί ο Ιατρός  κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αποτελούν σπουδαίο λόγο για άμεση καταγγελία από μέρους του ΟΑΚΑ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:

 1. Ιατρική κάλυψη στο πρόγραμμα άθλησης κοινού ανεξάρτητα από την κολυμβητική δεξαμενή που αυτό διεξάγεται κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Καθημερινά ( Δευτέρα έως Παρασκευή)  και ώρες 13.00 έως 17.00 και Σάββατο τις ώρες 08.30 έως 16.00 εκτός αργιών.

 1. Ο ανάδοχος οφείλει να παραβρίσκεται και να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπάλληλους του Κολυμβητηρίου καθ΄όλη την διάρκεια του παραπάνω ωραρίου με ιατρικό ένδυμα.
 2. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του τα απαραίτητα εργαλεία παροχής πρώτων βοηθειών ιδιοκτησίας του.
 3. Σε περίπτωση απουσίας του αναδόχου για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει με δική του μέριμνα και έξοδα να ορίσει αντικαταστάτη του, αντιστοίχων προσόντων και ειδικότητας, ο οποίος δεν θα έχει ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από το Ο.Α.Κ.Α. Οφείλει δε, να ενημερώσει έγκαιρα τον υπεύθυνο της εγκατάστασης του Κολυμβητηρίου.
 4. Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της υπηρεσιών του να τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα και σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.” έως την 3 /02/2022 και ώρα 14.00.

Στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι ο ένας με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής»  και ο άλλος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά».

Ο υποφάκελος “δικαιολογητικά συμμετοχής” θα περιέχει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα.

Ο υποφάκελος “οικονομική προσφορά” θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα με τιμή ανά ώρα, όπου τιμή ανά ώρα, η τιμή μέσος όρος καθημερινών, αργιών και Σάββατο μη απαιτουμένων άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

Η τιμή θα είναι σε ευρώ.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η οικονομική αποζημίωση του αναδόχου θα τιμολογείται και θα παραδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και θα εξοφλείται μετά από επικοινωνία του αναδόχου με το Λογιστήριο του Ο.Α.Κ.Α.

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα εκχώρησης της οικονομικής απαίτησής του σε τρίτον χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση από το Ο.Α.Κ.Α. Σε κάθε πληρωμή θα πρέπει να προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Κάθε τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό μέσο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά (Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του ΟΑΚΑ, στις 4-02-2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα οικονομικής Διεύθυνσης  στο Κεντρικό Στάδιο , το οποίον διατηρεί το δικαίωμά του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να αποσύρει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη σύμβασης χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια: α) δικαιολογητικά συμμετοχής και β) οικονομική προσφορά , των οποίων η χρονική περίοδος κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ώρα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως δίχως καμία αποζημίωση εαυτού του λόγου και χωρίς καμία διατύπωση. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου αυτής από τον ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και τα έξοδα που προκλήθηκαν σε παρεχόμενες υπηρεσίες από παράληψη του αναδόχου. Επίσης η αναθέτουσα αρχή έχει μονομερές δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή λήξης ή κατάργησης του προγράμματος “άθλησης κοινού” στο Κολυμβητήριο ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του  αναδόχου εκ μέρους του. Η μονομερής καταγγελία και λύση της σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 ΠΡΟΣ: ΝΠΙΔ – ΟΑΚΑ

 Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης(1): Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις   που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας.

 Β) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (ασφάλιση κύρια και επικουρική).

Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.

Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Συγγραφή Υποχρεώσεων της Διακήρυξης

Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,

Η) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

 Θ) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Ι) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,

ΙΑ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ΙΒ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016,

 ΙΓ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ΙΔ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.

Ημερομηνία: …….………. Ο – Η Δηλ. (

Υπογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως.

 

 

 

  Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ