ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                               Μαρούσι ,31-1-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καστόρας Νικόλαος                                                                                                           Αρ.Αριθμ.982/4918

                                                                                   

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

                                  22PROC009905104

  2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα (Παράταση ημερομηνιών υποβολής προσφορών λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Αττική )

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή  ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα άθλησης κοινού  στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα έξι  (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με απόφαση της 4ης/17.11.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ, προβαίνει άμεσα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών  στην κολυμβητική δεξαμενή P10 στο πρόγραμμα “άθλησης του κοινού”, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  4918 υπηρεσιακό σημείωμα του Κολυμβητηρίου, χρονικής διάρκειας 16 μηνών ημερολογιακά, δηλ. εξαιρούμενου του Αυγούστου 2022.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ως άνω προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 28.500,00€ πλέον ΦΠΑ  και ουδεμίας άλλης επιβάρυνσης προς το Ο.Α.Κ.Α.

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ.Α. της παρούσης, έως και  τις 3/02/2022 , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 14:00.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά τις 3/02/2022 ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλώνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται , ως εκπρόθεσμες.

 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τον υπεύθυνο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. ,  στο τηλέφωνο : 210-6850200.

                                                      

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

(Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση)

Α.1.1 Γενικά

Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ί για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ. επιθυμητό κ.λ.π.). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του Ο.Α.Κ.Α.

 • Η συμμετοχή  γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του θα συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους, με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.
 • Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
 • Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε επί πλέον αξίωση για παράταση ή μετατροπή της σε σχέση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη της.
 •  Διευκρινιστικές πληροφορίες που προφορικά δίνονται από τον οποιοδήποτε υπάλληλο δεν έχουν ισχύ και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα προσφυγής των διαγωνιζομένων.

Αναλυτικά :

Προσφορά αποκλείεται – με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.1.1 – από την αξιολόγηση όταν:

 1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή δεν αναφέρεται στο σύνολο του Έργου.
 1. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 2 της Διακήρυξης.
 2. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας .
 4. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Είναι η παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για 16 μήνες ημερολογιακά,  από την υπογραφή της σύμβασης (εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου,) δηλαδή  για την πραγματική κάλυψη διάρκειας 15  μηνών, στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., τις παρακάτω ώρες λειτουργίας του προγράμματος της πισίνας κοινού Ρ10:

 

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 07.30-17.00

ΣΑΒΒΑΤΑ 08.30-16.00

ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ

 

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Α.Κ.Α. ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ.

Εάν το πρόγραμμα άθλησης κοινού τροποποιηθεί, οι ναυαγοσωστικές υπηρεσίες θα παρέχονται  έως την συμπλήρωση του 12μήνου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν α) φυσικά ή  νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016  β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου  γ) σε  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων, καθώς και δ) σε νομικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία και ενασχόληση και διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες για την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.

Έχουν δε τουλάχιστον διετή εμπειρία στην παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.( Κριτήρια επιλογής/Γ τεχνική και επαγγελματική ικανότητα/1)

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ως άνω κριτήρια θα πληρούνται από όλα τα μέλη στην ένωση ή την κοινοπραξία

Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες από μία προσφορές.

Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα  άρθρα 73,74,75 και 76 του ν.4412/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 • Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.
 1. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
 2. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
 3. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

Αποκλείονται, επίσης, :

Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Πρόσκληση.

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

 • Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία επιλογής , προσφορά ενδιαφερόμενου υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη ή οικονομικά ασύμφορη χωρίς με αυτό να θεμελιώνεται το δικαίωμα του υποψηφίου για διεκδίκηση οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.

2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 

 

Φυσικά πρόσωπα

 

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον επιτροπής τα εξής:

 Α. Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας στην οποία να αναφέρεται ότι « συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης».

Η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκεται στον υποφάκελο ¨ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ¨.

 

Γ. Εγγυητική συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του Διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ.(570,00€)

Δ. Πιστοποιητικό ή Ένορκη Βεβαίωση περί μη υποβολής προστίμου Υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας από το Σ.ΕΠ.Ε για χρονικό διάστημα δυο ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

    

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ο.Α.Κ.Α έχει το δικαίωμα  να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν.4412/16.

 

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

 

 1. Τα πιστοποιητικά των προηγουμένων παραγράφων Α , Β, Γ και Δ καθώς και τα εξής:
 2. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας , από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους.

 

Η αρμόδια επιτροπή Προμηθειών  δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον συμμετέχοντα – προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών, αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διατυπωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, δυναμένης να παράσχει στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία, στην περίπτωση συγγνωστής έλλειψης ή ανακρίβειας και μόνο, κάποιου δικαιολογητικού.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι προσφορές πρέπει:

α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

β)Να είναι δαχτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υπεύθυνο της εταιρείας. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών.

γ) Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση» απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας, για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής του Ο.Α.Κ.Α. .

 

3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Οι προσφορές όσων μετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. την ημέρα και ώρα που αναφέρει η Πρόσκληση . Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο.
 2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στη παραπάνω παράγραφο.
 3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει χωριστεί σε δύο μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):

α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.

β) Το δεύτερο  θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.

 1. Οι φάκελοι Δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (3.2.5).
 2. Στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος :

« ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης .

δ) Η ημερομηνία διενέργειας .

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΕΣ

 1. Η προσφορά θα είναι αναλυτική και θα αναφέρει την τιμή ανά ώρα, για όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα που αναφέρεται στο Α2, άρθρο 1 (Ώρες και Ημέρες λειτουργίας προγράμματος κοινού) και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ.
 1. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της ή σε τυχόν αλλαγή μονομερώς από το Ο.Α.Κ.Α. του προαναφερομένου ωρολογίου προγράμματος. Η χρέωση τυχόν επιπλέον ωρών θα γίνεται με την προσφερόμενη τιμή ανά ώρα. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προσφορά θα αναφέρει το συνολικό προσφερόμενο κόστος παροχής υπηρεσιών για 15 μήνες «πραγματικής» υπηρεσίας (16 ημερολογιακούς) καθώς και το μέσο ωριαίο κόστος στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί τυχόν επιβαρύνσεις (π.χ εργασία Σαββάτου). Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της.

 

3.5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι το λιγότερο ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα του ανοίγματος των προσφορών .

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

4.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 1. Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 4-02-2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 μμ στην αίθουσα της οικονομικής Διεύθυνσης στο Κεντρικό Στάδιο . Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή μετά την ώρα λήξης της προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία:

α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών. Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Μετά την αξιολόγηση , θα ακολουθήσει το  τελευταίο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και της αξιολόγησης, όσων εκ των συμμετεχόντων τα δικαιολογητικά είναι τυπικά και νομικά εντάξει από την Επιτροπή.

β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά.

 

 1. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

α) Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10ο της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής.

γ) Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.

4.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διοικητικές ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/16 στο άρθρο 127 . 1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται ως ορίζει το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και οι τροποποιήσεις αυτού.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

 

4.3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Πρόσκλησης  ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή των Προμηθειών  όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δε θεωρείται αντιπροσφορά.

2.Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις.

4.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου :

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις κα τα δυνάμει αυτών διατάγματα, καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και να καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα ή και ομόρων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία ή και τυχαία γεγονότα.

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες  υπηρεσίες.

δ) Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών (με πλήρη κοινωνική ασφάλιση).

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1.Η αξιολόγηση των προσφορών  γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

2.Η επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση λαμβάνεται μετά από πρόταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού από το Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α. και δύναται να αναφέρεται είτε στην κατακύρωση του διαγωνισμού, είτε στην επανάληψή του, είτε στην ακύρωσή του , είτε στη ματαίωση της συμβάσεως.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο από το Ο.Α.Κ.Α.

3.Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο Ανάδοχος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

α) Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόρριψη όσων δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά .

β) Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν τηρούν οικονομικούς όρους της διακήρυξης ή είναι ασαφής στα σχετικά θέματα (ή και ασύμφορες).

 Ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση την τιμή . Στη περίπτωση ισόποσων προσφορών συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 7, εδαφ.1) καθώς και πιστοποιητικό ή βεβαιώσεις ιατρών ψυχιάτρου, δερματολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
 2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α.

 1. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα υπογράψει τη σύμβαση, θα πρέπει να καταθέσει έγγραφα σχετικά με τη νομιμοποίηση του ως εκπρόσωπος της Εταιρείας.
 2. Η σύμβαση της ανάθεσης του έργου θα έχει  ισχύ 13 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΛΗΡΩΜΗ

Η αποζημίωση του ανάδοχου θα καταβάλλεται μηνιαία μετά από τη λήξη εκάστου μήνα παροχής υπηρεσιών με την υποβολή από το αρμόδιο τμήμα του Ο.Α.Κ.Α. της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση από το Ο.Α.Κ.Α.

Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.

Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει υποβληθεί ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν αποκλειστικά (ν.4172/2013,ν.4013/2011).

 

    

     ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή και στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω με τους αριθμούς 1 έως και 9 , ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

1   .Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του ν.4412/16 των παραγράφων του  Άρθρου 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) , δηλαδή: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

 

Ειδικά για το απόσπασμα ποινικού μητρώου, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη για  Α.Ε.

Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι για την προσκόμιση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οί του.

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης.
 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης.
 4. Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών όπως έχουν δηλωθεί στο επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ. (εάν η εταιρεία δεν εμπίπτει στις υποχρεούμενες σύνταξης ισολογισμού θα προσκομίσει για τα αντίστοιχα έτη αντίγραφα Ε1 και Ε3 της εταιρείας)
 5. 6. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη παροχή υπηρεσιών.
 6. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας  Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 7. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου διπλώματος πτυχίου ναυαγοσωστικής για όλους τους απασχολούμενους ως ναυαγοσώστες, από την ανάδοχο εταιρεία στο Ο.Α.Κ.Α.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, όπως προβλέπεται παραπάνω.

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί και  θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης υπηρεσιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης.

                               

                                                                                        Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ