ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών17PROC002129337

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 23/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κλειστές σφραγισμένες προσφορές εργασιών για την επισκευή της πόρτας των λεβήτων Α1 και Γ2 στο λεβητοστάσιο  του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 730/7238  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Παρασκευή  3/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην εκτέλεση σειράς εργασιών για την επισκευή της πόρτας των λεβήτων Α1 και Γ2 στο λεβητοστάσιο του   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟ, σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 730/7238 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1. Επισκευή  πορτών δύο λεβήτων στο λεβητοστάσιο Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ.

 

Απαραίτητες εργασίες

 

1. Αποσύνδεση καυστήρα από δίκτυα ηλ.  

    ρεύματος και φυσικού αερίου

2. Απεγκατάσταση καυστήρα

3. Γκρέμισμα υφιστάμενης πυροδομής

4. Αποκομιδή μπαζών

5. Απεγκατάσταση πόρτας από το

    λέβητα και τοποθέτησή της επί 

    δαπέδου

6. Προμήθεια κατάλληλου πυρίμαχου

    τσιμέντου, κεραμικής κουβέρτας και

    υαλοσαλαμάστρας

7. Τοποθέτηση κεραμικής κουβέρτας

    στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

8. Χύτευση πυρίμαχου τσιμέντου

9. Τελική διαμόρφωσή του

10. Φυσική ξήρανση πυρίμαχου

     τσιμέντου

11. Επανεγκατάσταση πόρτας επί

     λέβητα

12. Τοποθέτηση νέας υαλοσαλαμάστρας

13. Επανεγκατάσταση καυστήρα

14. Σύνδεση καυστήρα με δίκτυα ηλ.

      ρεύματος και φ. αερίου

15. Επαναληπτικές εναύσεις καυστήρα

     για τελική ξήρανση πυροδομής

16. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία

 

 

 

 

 

 

 

2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 6.100€ πλέον ΦΠΑ 24%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του λεβητοστασίου μετά από τηλ. επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στον αριθμ. 2106834762 και στη συνέχεια να καταθέσουν  τις    προσφορές  τους σε κλειστούς φακέλους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ , μέχρι  την Παρασκευή 3/11/2017 και ώρα 14.30.-

Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ένας και θα περιέχει:

Α) αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει επ’ ακριβώς το χώρο και τις απαραίτητες εργασίες επισκευής-αποκατάστασης και

Β) την οικονομική προσφορά του αναδόχου σε καθαρή αξία του συνόλου των εργασιών πλέον ΦΠΑ 24%.-

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών  τη Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 11.00 στο γραφείο συνεδριάσεων της Οικονομικής Δνσης στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  730/7238.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ