ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                         17PROC002005580          

    Μαρούσι,  27/09/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την Στεγανοποίηση αρμών διαστολής του κτιρίου  Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών, επίπεδο 1,  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»   , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 270/7046 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ο.Α.Κ.Α., έως  9/10/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00€ πλεον ΦΠΑ 24%

Το Ολυμπιακό Αθλητικό  Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»  προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση με κατάλληλη προεργασία υλικών  για την Στεγανοποίηση αρμών διαστολής του κτιρίου Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών, επίπεδο 1, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 270/7046 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αναλυτικά περιγράφονται  από το αρμόδιο τμήμα και συγκεκριμένα:

 

Τεχνική περιγραφή  για  την  εισήγηση   αρ.7046

Στεγανοποίηση  αρμών  διαστολής του κτιρίου Μπάσκετ στο επίπεδο 1

 

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά την σφράγιση και στεγάνωση του  οριζόντιου αρμού  διαστολής  των κτιρίων του  Κλειστού  Γυμναστηρίου  Αθλοπαιδιών του ΟΑΚΑ που βρίσκεται μπροστά από τα γραφεία στο επίπεδο 1, μήκους 130 m.

 1.     Προμήθεια υλικών
 1. Ελαστικό σφραγιστικό αρμών πολυουρεθανικής βάσης. 
 2. Ανάλογο αστάρι βάσεως.
 3. Κορδόνι αρμού (όπου χρειαστεί).

Το σφραγιστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου με πιστοποιημένες προδιαγραφές, άριστης ποιότητας  το οποίο θα εξασφαλίζει την πλήρη στεγανοποίηση  των αρμών, με  μέγιστη ελαστικότητα και  κινητικότητα.

 1.   Εφαρμογή

            Οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια, θα ακολουθήσουν δε τα παρακάτω στάδια.

 • Προσεκτική αφαίρεση των κυβόλιθων (και της ασφάλτου όπου απαιτείται) που βρίσκονται πάνω από τον αρμό και κατά μήκος αυτού, καθώς και του επιφανειακού αρμού που υπάρχει ανάμεσα στους κυβόλιθους.
 • Απομάκρυνση των σαθρών υλικών που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του κυρίως αρμού ο οποίος θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση των κυβόλιθων.
 • Αποκοπή σε βάθος τουλάχιστον 25mm του φελιζόλ που υπάρχει εντός του αρμού ώστε να δημιουργηθεί χώρος για το σφραγιστικό υλικό. 
 • Επίστρωση του αρμού με το αστάρι και με τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός (βούρτσα ή πινέλο, χρόνος αναμονής κτλ), προσεκτικά ώστε να διαποτίσει πλήρως τις επιφάνειες στις οποίες θα προσκολληθεί το σφραγιστικό υλικό.
 • Θα ακολουθήσει η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού.  Το υλικό θα πρέπει να γεμίζει τον αρμό σε βάθος  (πάχος σφραγιστικού)  25mm τουλάχιστον,  χωρίς να δημιουργούνται  φυσαλίδες αέρα.  Μετά την σφράγιση θα γίνεται  επιμελής έλεγχος για τυχόν ατέλειες (ασυνέχεια υλικού, αποκόλληση από τις επιφάνειες, ρηγματώσεις κτλ) ώστε αυτές να επιδιορθωθούν.
 • Τοποθέτηση των κυβόλιθων και επαναδιαμόρφωση του επιφανειακού αρμού ανάμεσά  τους,  με κορδόνι, primer, σφραγιστικό υλικό (διαδικασία όμοια με  αυτή του κυρίως αρμού). 
 • Αποκατάσταση της ασφάλτου.
 • Σφράγιση με το ίδιο σφραγιστικό υλικό των μικρορωγμών που υπάρχουν στην επιφάνεια κατά μήκος του κυρίως αρμού και μέχρι την απόσταση 80 cm περίπου δεξιά και αριστερά από αυτόν.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

α)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα.

β) Έχει επισκεφθεί  τον χώρο και  έλαβε  πλήρη  γνώση της υπάρχουσας  κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου.

γ) Εγγυάται   για  το αποτέλεσμα  της  στεγάνωσης  για   τουλάχιστον  5 έτη.

Κατά το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τα προβλήματα στεγάνωσης που τυχόν θα  παρουσιαστούν στο έργο, χωρίς αποζημίωση.

 • Στην προσφορά απαραιτήτως θα πρέπει  να  αναγράφονται  αναλυτικά τα συγκεκριμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δε παράλειψη αυτού θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το  έργο.
 • Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
 • Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.
 • Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιλαμβάνει – με ανάλυση  το  κόστος υλικών  και  το  κόστος εργασιών – το τίμημα  κατ΄ αποκοπή  για όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ μέχρι την Δευτέρα 9/10/2017 στις 14.00 , στις οποίες θα αναγράφεται  απαραίτητα  ο τίτλος  του έργου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές Στεγανοποίησης αρμών διαστολής του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στο επίπεδο 1 στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  καθώς και  ο αριθμός της εισήγησης  270/7046.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, θα ανοίξουν την επομένη ημέρα ,  Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 12.00.-

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ