ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 13/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκευής άξονα αντλίας στη γέφυρα Ε του μηχανοστάσιου στο κλειστό Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 535/4166 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 20/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην κατασκευή άξονα αντλίας στη γέφυρα Ε στο μηχανοστάσιο του κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α., Δράκος Πολέμης Q=203m3/h, H=16,6m, οριζόντιας τοποθέτησης , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 535/4166 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 535/4166.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ