ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                         Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                          Μαρούσι, 1/08/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                     Αριθμ. Πρωτ. : 538/3569

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                        

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών το Συνεργείο Δομικών Εργων» για το Τμήμα Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.550,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 22/08/2022

 

 

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Προμήθεια  αναλώσιμων  υλικών που περιγράφονται στην πιο κάτω συνημμένη λίστα, σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ011009700, 27/07/2022 εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα.
  • Την υπ’ αρ. 538/3569 εισήγηση του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.
  • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/5802, 26/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ( ΑΔΑ: 6ΞΥΘ469Η3Π-ΙΦΠ ).
  • Την απόφαση με θέμα 7.5 του Δ.Σ. της 23ης Συνεδρίασης, 05/07/2022 του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

 

                Τα προς προμήθεια  υλικά  θα πρέπει  να είναι καινούργια,  αρίστης ποιότητας και  χωρίς ελαττώματα.

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο είναι η Προμήθεια  Αναλώσιμων Υλικών σύμφωνα με την συνημμένη λίστα για τις ανάγκες του συνεργείου του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει:

Την προμήθεια των υλικών και την  μεταφορά  αυτών σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας και Μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 3.162,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 22/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.08.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 538/3569.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Προμήθειας. Προσφορές για τμήματα της Προμήθειας  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδια είναι η κα Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210 68 34 773.

 

 

 

                                                                                                         Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νικολαος καστορασ

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΛΑΜΑ 20 Χ 3 6 ΒΕΡΓΕΣ
  ΛΑΜΑ 30 Χ 3 8 ΒΕΡΓΕΣ
  ΛΑΜΑ 40 Χ 3 6 ΒΕΡΓΕΣ
  ΛΑΜΑ 40 Χ 5 5 ΒΕΡΓΕΣ
  ΛΑΜΑ 60 Χ 5 2 ΒΕΡΓΕΣ
2. ΓΩΝΙΕΣ 30ΑΡΑ Χ 3 5 ΒΕΡΓΕΣ
  ΓΩΝΙΕΣ 40ΑΡΑ Χ 3 5 ΒΕΡΓΕΣ
  ΓΩΝΙΕΣ 50ΑΡΑ Χ 5 2 ΒΕΡΓΕΣ
  ΓΩΝΙΕΣ 60ΑΡΑ Χ 5 2 ΒΕΡΓΕΣ
3. ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ  
  20 Χ 20 Χ 2 mm 3 ΒΕΡΓΕΣ
  30 Χ 30 X 2 mm 4 ΒΕΡΓΕΣ
  40 Χ 40 Χ2 mm 4 ΒΕΡΓΕΣ
  40 Χ 20 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 6 ΒΕΡΓΕΣ
  60 Χ 20  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 6 ΒΕΡΓΕΣ
  120 Χ 40 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 4 ΒΕΡΓΕΣ
  80 Χ 30 Χ 2 4 ΒΕΡΓΕΣ
  70 Χ 70 Χ 2 2 ΒΕΡΓΕΣ
  60 Χ 60 Χ 2 4 ΒΕΡΓΕΣ
  100 Χ 40 Χ2 2 ΒΕΡΓΕΣ
  120 Χ 40 Χ 2 4 ΒΕΡΓΕΣ
  60 Χ 30 Χ 2 4 ΒΕΡΓΕΣ
  150 Χ 40 Χ 2 2 ΒΕΡΓΕΣ
4. ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΕ  
  5 Χ 10 2 ΦΥΛΛΑ
  5 Χ 50 1 ΦΥΛΛΟ
  10 Χ 10 1 ΦΥΛΛΟ
5. ΣΙΕΡΑ ΣΤΑΛ  
  Φ 8 8 ΒΕΡΓΕΣ
  Φ 10 6 ΒΕΡΓΕΣ
  Φ12 4 ΒΕΡΓΕΣ