ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                        17PROC002217049

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                 Μαρούσι ,  09/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατασκευής και τοποθέτησης  μεταλλικών κατασκευών για τον έλεγχο εισόδου ατόμων στα βοηθητιά γήπεδα στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  σύμφωνα με την αριθμ. 738/17194 εισήγηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως την Τρίτη 21/11/2017  και ώρα 15.00.-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών για τον έλεγχο εισόδου ατόμων στα βοηθητικά γήπεδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 738/17194 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και τις τεχνικές προδιαγραφές  του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Τεχνική περιγραφή για την εισήγηση αρ. 17194

(μεταλλικές κατασκευές στο Προπονητήριο)

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας και κιγκλιδώματος στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ για τον έλεγχο της εισόδου στα βοηθητικά γήπεδα, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

  1. Η πόρτα θα είναι δίφυλλη, ανοιγόμενη διαστάσεων 150Χ210cm το κάθε φύλλο.

Η στήριξη αυτής θα γίνει σε ορθοστάτες από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 80Χ80Χ4 οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο υπάρχον σκυρόδεμα και θα στηρίζονται στο υφιστάμενο στηθαίο με αντηρίδες. Στο τελείωμα των κοιλοδοκών θα τοποθετηθούν καπάκια. Τα θυρόφυλλα θα αποτελούνται από πλαίσιο με κοιλοδοκούς 40Χ60Χ3 και πλέγμα.

Το κάθε φύλλο της θύρας θα στηρίζεται στον ορθοστάτη με τρεις τουλάχιστον μεντεσέδες βαρέως τύπου 15cm πάχους Φ30 ή εναλλακτικά με δύο ειδικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρουλεμάν SKF. Θα διαθέτει χειρολαβές σε κατάλληλο ύψος και όλα τα απαιτούμενα υλικά τοποθέτησης και εξαρτήματα (λάμες, σύρτες κτλ).

  1. Το κιγκλίδωμα ύψους 130cm και μήκους περίπου 40 m, θα κατασκευαστεί με ορθοστάτες γαλβανιζέ 40Χ40Χ3 ανά 2m και πλέγμα, θα τοποθετηθεί δε στο υπάρχον στηθαίο με πατούρα και αντηρίδες.
  2. Τα πλέγματα στην πόρτα και στο κιγκλίδωμα θα είναι όμοια με τα υπάρχοντα πλέγματα στους χώρους του Σταδίου.

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει – κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 – να επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών αυτού.

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση) για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά ακόμα και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. Θα αναλύεται δε σε τιμή ανά:

  • θύρα με μεντεσέδες
  • θύρα με ρουλεμάν
  • τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος.

Σημείωση: Προτιμητέα η θύρα με ρουλεμάν. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει ανάλογα με το κόστος.

Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι την Τρίτη 21/11/2017 στις 15.00.- στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  738/17194.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ